İDARİ TAKSİMAT BİRİMLERİNDE YER DEĞİŞİKLİKLERİNİ ZORUNLU KILAN HALLER (1884-1916)

Author:

Year-Number: 2022-LVIII
Number of pages: 1667-1687
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İdari taksimat, bir devletin topraklarını idari bölümlere ayırma şeklidir. Osmanlı Devleti’nin klasik idari taksimatı; eyalet, sancak, kaza, karye (köy) diye sınıflandırılmıştır. Bu idari birimlerle ilgili düzenlemelere Tanzimat döneminde hız verilmiştir. 1864 Vilayet Nizamnamesinin yayınlandıktan sonra ise bu idari birimler yeni bir sınıflandırılmaya tabi tutulmuştur. Devlet tarafından gerçekleştirilen bu düzenlemelerle birlikte idari taksimat birimleri şekillenmiştir. Ancak sadece idari düzenlemeler değil; mesafeler, coğrafi etmenler, iktisadi-askeri vaziyetler de idari birimlerin teşkil edilmesinde önemli olmuştur.

İdari birimler arasında yukarıda bahsedilen hallerden kaynaklı şikayetlerin olduğunu belirten yazışmalar olmuştur. Böyle durumlarda halk hem bağlı olduğu idari birimle hem de merkezle olan devlet işlerinin aksamasını istemediği için merkeze başvurularda bulunmuştur. Çalışmamızda idari yer değişikliklerine sebep olan durumlar ile yer değişikleri neticesinde ne yönde şikayetlerin olduğu incelenerek alınan tedbirler ilgili bilgiler verilecektir.

Keywords

Abstract

Administrative division is a way of dividing a state's territory into administrative divisions. The classical administrative divisions of Ottoman State consisted of from administrative district divided into province, sanjak, township and villages. Regulations regarding these administrative units were accelerated during the Tanzimat period. After the 1864 Provincial Regulation was published, a new classification was made in these administrative units. Administrative division units were formed with these regulations made by the state. However, it is not only administrative regulations; distances, geographical factors, economic-military situations have also been effective in the formation of administrative units.

There had been correspondences between the administrative units stating that there are complaints due to the situations we have mentioned. In such cases, the people application to the center because they did not want the state works with both the administrative unit and the center to be disrupted. In our study, the situations that caused the administrative relocations and the complaints as a result of the relocations will be examined and the information about the measures taken will be evaluated with the data obtained from the archive documents.

Keywords