Dijital Yerliler ve Dijital Göçmenler: Sağlık Çalışanı Anne-Babaların Çocuklarının İnternet Güvenliği ve Dijital Oyunlar Hakkında Farkındalıkları

Author:

Year-Number: 2022-LVIII
Number of pages: 1949-1970
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Son yıllarda internet ve dijital cihazların gelişimi günlük hayatımızı tamamen değiştirmiştir. Dünya genelinde daha fazla insan, özellikle de çocuklar, daha fazla süre ile giderek artan bir oranda interneti kullanmaya başlamıştır. Çocuklar ilk altı aylık dönemlerinde ekranla tanışıp 3-4 yaşlarında kendi dijital cihazlarına sahip olmaya başlamışlardır. Bu çalışmada eğitim düzeyi yüksek ve sağlık alanında çalışan dijital yerli ve göçmen ebeveynlerin, dijital oyun ve internet güvenliği konusundaki görüşleri yanı sıra dijital oyunların olumlu ve olumsuz etkileri karşısında farkındalıkları incelenmiştir.Çalışmaya 309 sağlık çalışanı ebeveyn dahil edildi.Prensky'nin yapmış olduğu  sınıflandırmaya göre %72,4 (n=224)'ü DG, %24,3(n=85) 'ü ise DY olarak belirlenmiştir. Ebeveynler internet kullanırken dijital güvenliklerini anti-virüs yazılım programlarını ve güvenli siteleri kullanarak sağlamaktadırlar. Kişisel dijital güvenlikleri konusunda DY ve DG’ler arasında istatiksel bir fark gözlenmedi. DG ve DY ebeveynlerin dijital oyunlar ile olan görüşleri genel olarak olumsuzdu. Sağlık çalışanları dijital oyunların çocukların sağlığını ve sosyal ilişkilerini bozulabileceğini, okul başarılarını düşürebileceğini düşünmektedirler. Dijital oyunlarla ilgili yayınlanan makalelerin çoğunun çocukların psikolojik, sosyal ve fiziksel sağlığını olumsuz etkilemesi ile ilgili olması sebebiyle sağlık farkındalıkları yüksek olan katılımcıların dijital oyunlara karşı olumsuz bir tutum sergilemeye yatkın olduğu düşünülmüştür. Değişen dünyada hayatın kaçınılmaz bir parçası olan interneti güvenli ve yetenekli bir şekilde kullanmak, internetteki fırsatları çocukların yakalamasına olanak tanımak ve çocuk hakları açısından dijital dünyaya eşit bir şekilde tüm çocukların ulaşmasını sağlamak çocukların gelişimsel ve sosyal esenliği üzerinde önemli ölçüde olumlu bir etkiye sahip olabilir. Sağlık çalışanlarının bu konudaki farkındalıklarının artırılması önemlidir.

 

Keywords

Abstract

The development of the Internet and digital devices has totally transformed our daily lives in recent years. A greater number of people, especially children, are using the Internet at ever-increasing rates. Research has shown that children get acquainted with the computer screen in their first six months and that they have their personal digital devices at the age of 3-4 years. In the study, the opinions of digital native and immigrant parents with the high level of education and working in the field of health about digital games and Internet security as well as their awareness of the positive and negative effects of digital games were investigated. The participants of the study comprised of309 health professionals. According to Prensky’s classification, 72.4% (n=224) of the participants were determined to be DI, and 24.3% (n=85) were identified as DN. Parents ensured their digital security by using anti-virus software, and by using secure websites. No statistically significant difference was found between DNs and DIs regarding personal digital security. The opinions of the DI and DN parents about digital games were generally negative. As most of the articles published on digital games usually focused on the negative effects of digital games on children’s psychological, social, and physical health, it is thought that the participants whose awareness of health was high were more prone to display a more negative attitude towards digital games. Using the Internet, which is an inevitable part of life in the changing world, securely and competently, providing the children with the opportunity to catch up with the possibilities on the Internet, enabling all children to have equal access to the digital world in terms of child rights can have a significantly positive effect on the developmental and social well-being of children. It is important that the awareness of health professionals be raised in this regard.

Keywords