YAYLI ÇALGILAR ÜZERİNE YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2022-LXI
Number of pages: 3645-3667
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, 2021 yılı içerisinde yaylı çalgılara yönelik olarak yapılan lisansüstü tezler incelenmiştir. Araştırma, betimsel türde nitel bir çalışmadır. Çalışma sonucunda; 2021 yılında yapılan tezlerin yöntem, derece, tema ve konu gibi değişkenleri ortaya konularak, var olan durumun betimlenmesi, geçmiş yıllarla kıyaslanması, pandemi sürecinin tezlere yansıması ve yeni çalışmalara fikir verilmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında, 57 tez “doküman incelemesi” yöntemiyle incelenmiştir. Ulaşılan sonuçlar şekil ve tablolar ile açıklanmıştır. İncelenen tezlerin 30’u Keman, 14’ü Viyolonsel, 8’i Viyola ve 5’i Kontrbas çalgıları için yazılmıştır. 37 yüksek lisans, 11 doktora ve 9 sanatta yeterlilik tezi incelenmiştir. Çalışmada elde edilen bulgulara göre, 2021 yılında yaylı çalgılara yönelik olarak en çok yüksek lisans tezi en az ise sanatta yeterlilik tezi çalışılmıştır. Tezler 22 farklı üniversitede yapılmıştır. Üniversiteler içerisinde en çok tez, Gazi Üniversitesi’nde yazılmıştır. Tez sayıları bakımından; çalgılar içerisinde ilk sırada Keman, son sırada ise Kontrbas yer almaktadır. Tezlerin çalışıldıkları enstitüler arasında, Güzel Sanatlar Enstitüleri ilk sıradadır. Bunu ikinci sırada Sosyal Bilimler Enstitüleri izlemektedir. Yöntem dağılımda ise ilk sırada, betimsel yöntemin olduğu anlaşılmıştır. Tez temaları incelendiğinde ilk sırada “çalgı eğitim-öğretimi”, tez konuları incelendiğinde ise ilk sırada “eser incelemesi” konusunun tercih edildiği anlaşılmıştır. Tezlerin çoğunlukla betimsel yöntemler ile yazıldığı, araştırmanın sonucunda ulaşılan bulgular arasındadır. 2021 yılı pandemi sürecinde yazılan yaylı çalgı tezlerinde; konu, tema ve yöntem açısından, geçmiş yıllarda yapılan çalışmalar arasında farklılığa rastlanmamıştır. Çalışma ile elde edilen bulgular doğrultusunda, araştırmacılar için önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

In this study, postgraduate theses on string instruments in 2021 were examined. The research is a descriptive type of qualitative research. In the result of working; it is aimed to describe the current situation, compare it with previous years, reflection of the pandemic process on theses and give an idea to new studies by revealing the variables such as method, degree, theme and subject of the theses made in 2021. Within the scope of the study, 57 theses were examined with the "document review" method. The results are explained with figures and tables. 30 of the examined theses were written for Violin, 14 for Cello, 8 for Viola and 5 for Double Bass. 37 master's, 11 doctorate and 9 art proficiency theses were examined. According to the findings obtained in the study, in 2021, the master's thesis for string instruments was studied the most and the thesis of proficiency in art was studied the least. Theses were done in 22 different universities. Most theses among universities were written in Gazi University. In terms of the number of theses; among the instruments, the violin is in the first place and the contrabass is in the last place. Fine Arts Institutes are in the first place among the institutes where theses are studied. It is followed by Social Sciences Institutes in the second place. In the method distribution, it was understood that the descriptive method was in the first place. When the thesis themes were examined, it was understood that "instrument education" was preferred in the first place, and when the thesis subjects were examined, "musical work analysis" was preferred in the first place. It is among the findings reached as a result of the research that theses are mostly written with descriptive methods. In the string instrument theses written during the 2021 pandemic period, there was no difference between the studies conducted in previous years in terms of subject, theme and method. In line with the findings obtained from the study, suggestions were made for the researchers.

Keywords