İSLAM AHLAK FELSEFESİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR İNCELELEME

Author:

Year-Number: 2022-LXI
Number of pages: 3756-3773
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ahlak konusu insana özgü, insanın bütün eylemleriyle ilgili bir alandır. İnsanoğlu hayatın her anında bireysel ya da toplumsal birtakım olumsuz durumlarla karşılaşmaktadır. Bu zorlukların üstesinden gelmenin en güçlü yollarından biri ahlaki ilkelere, kurallara ve standartlara uygun yaşamaktır.  İslam ahlakının dini referanslara dayandırılması hem ilahi bir nizam hem de insani bir gereklilik olma özelliğinden kaynaklanır. Elbette ki ahlak konusu, sadece dini bir konu olmadığından, tarihi süreçte farklı toplum ve kültürlerde genişçe ele alınmaktadır. Bu araştırma İslam ahlakının tanımı, kaynakları, gayesi ve mahiyetine dair felsefi bir incelemedir. İslam ahlakının bir bütünlük içerisinde ele alınıp incelenmesi, söz konusu durumları göz önünde bulundurmayı gerektirir. Bu minvalde mesele önce İslam ahlakının oluşum süreci ekseninde ele alınacaktır. Daha sonra ahlakın tanımı ve gayesi irdelenerek meselenin anlaşılmasına ışık tutulacaktır. Ahlak ilminin kaynaklarını bilmek meseleyi ilmi açıdan değerlendirmeyi gerekli kıldığından tarihsel akış içinde İslam düşünürlerinin konu hakkında yazdıkları eserler ele alınarak İslam ahlakının mahiyeti ve temel konuları dikkatlere sunulacaktır. Bu şekilde ana çerçeve ortaya konularak okurların mesele hakkında derli toplu fikir edinmesine yardımcı olması arzu edilmektedir.

Keywords

Abstract

The moral issue is a field specific to human beings, related to all human actions. Human beings encounter some negative situations, either individually or socially, at every moment of their life. One of the most powerful ways to overcome these difficulties is to live by moral principles, rules and standards. Basing Islamic morality on religious references stems from its feature of being both a divine order and a human necessity. Of course, since the morality is not just a religious issue, it has been widely discussed in different societies and cultures in the historical process. This research is a philosophical examination of the definition, sources, purpose and nature of Islamic morality. Considering and examining Islamic morality as a whole requires taking these situations into account. In this respect, the issue will first be discussed in the axis of the formation process of Islamic morality. Then, the definition and purpose of morality will be examined and the understanding of the issue will be shed light on. Since knowing the sources of moral makes it necessary to evaluate the issue from a scientific point of view, the nature and basic issues of Islamic morality will be presented to attention by considering the works written by Islamic thinkers on the subject in the historical flow.

Keywords