Ortaokul Öğrencilerinde Okula Aidiyetin Okul Sporları Bağlamında İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2022-LIX
Number of pages: 2627-2647
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinin okula aidiyetlerinin okul sporları çerçevesinde incelenmesidir. Çalışma öğrencilerin okula aidiyetini betimlemesi bakımından tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Araştırmanın örneklemini 218 kız, 182 erkek olmak üzere 400 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır.Araştırma verilerinin toplanmasında Goodenow (1993) tarafından geliştirilmiş, Sarı (2011) tarafından Türkiye’ye uyarlaması yapılmış Okula Aidiyet Duygusu Ölçeği kullanılmıştır.İki alt boyuttan oluşan ölçeğin güvenirlik katsayısı  R=.86 olarak hesaplanmıştır.Araştırmada ayrıca kişisel bilgilerin toplanması için araştırmacılar tarafından düzenlenmiş olan kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 21.00 istatistiksel paket programı kullanılarak; betimsel istatistikler, t-testi, tek yönlü anova testi gibi istatistiki tekniklerden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda okul spor takımlarında yer alan öğrencilerin okula aidiyetlerinin daha yüksek, reddedilmişlik düzeyinin daha düşük olduğu gözlenmiştir. Ayrıca kız öğrencilerin erkeklere göre daha düşük düzeyde reddedilmiş hissettikleri görülmüştür. Bireysel spor ve takım sporları ile ilgilenen öğrencilerin okula aidiyet ve reddedilmişlik duygusu bakımından farklı olmadığı gözlenmiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to examine secondary school students' belonging to school within the framework of school sports. The study is a descriptive research in scanning model in terms of describing students' belonging to school. The sample of the research consists of 400 secondary school students, 218 girls and 182 boys. The Sense of Belonging to School Scale, which was developed by Goodenow (1993) and adapted to Turkey by Sarı (2011) , was used to collect the research data. The reliability coefficient of the scale, which consists of two sub-dimensions, is R=.86. In the study, a personal information form prepared by the researchers was also used to collect personal information. By using SPSS 21.00 statistical package program in the analysis of the data; Statistical techniques such as descriptive statistics, t-test, and one-way anova test were used. As a result of the research, it was observed that the students in the school sports teams had a higher sense of belonging to the school and a lower level of rejection. It was also observed that the female students felt rejected at a lower level than the boys. It has been observed that students who are interested in individual sports and team sports do not differ in terms of belonging to the school and feeling of rejection.

Keywords