KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ÇALIŞAN KADINLAR AÇISINDAN TOPLUMSAL CİNSİYET ALGISININ İŞ YAŞAM DENGESİ ÜZERİNE ETKİSİ: ALANYA UYGULAMASI

Author:

Year-Number: 2022-LIX
Number of pages: 2687-2707
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışma yaşamında birçok zorlukla mücadele etmek durumunda kalan kadınların varlığı bilinen bir gerçektir. Toplumsal cinsiyet kalıplarının çoğu zaman çalışma yaşamında kadınların varlığını belirlemede etkili olduğu gerçeğini göz ardı etmek mümkün değildir. Öte yandan iş yaşam dengesini kurmakta daha çok zorlananların yine kadınlar olduğunu yapılan çalışmalar ortaya koymaktadır. İş yaşam dengesi farklı bağlamlarda akademik çalışmalarda kendisine yer bulmaya devam ederken toplumsal cinsiyet perspektifinden ele alındığı çalışmalar ise oldukça sınırlıdır. Konuya toplumsal cinsiyet perspektifinden bakılması isteği bu çalışmanın hayata geçirilmesinde belirleyici olmuştur. Bu bağlamda çalışmada amaçlanan toplumsal cinsiyet algısının iş yaşam dengesine olan etkisini ortaya koymaktır. Araştırma turizm sektöründe konaklama işletmelerinde çalışan kadınlar üzerinde gerçekleştirilmiştir. Nicel araştırma yöntemi ile yürütülen çalışma kapsamında Alanya’da faaliyet gösteren 3, 4 ve 5 yıldızlı işletmelerde çalışan 172 kadına anket uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar arasında çalışmaya katılan kadınların yönetim kademelerinde yalnızca erkeklerin bulunmasını olumsuz karşıladıkları ve iş yaşam dengesini sağlamada genel itibariyle başarılı oldukları ve bunun sektörde edinilen tecrübeyle ilişkili olduğu, medeni duruma göre toplumsal cinsiyet algısında farklılıkların olduğu ve son olarak toplumsal cinsiyet farkındalığının iş yaşam dengesi kurmada olumlu etkisi olduğu bulgularına ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

It is a known fact that there are women who have to struggle with many difficulties in working life. It is not possible to ignore the fact that gender stereotypes are often effective in determining the presence of women in working life. On the other hand, studies reveal that it is women who have more difficulties in establishing a work-life balance. While work-life balance continues to find its place in academic studies in different contexts, studies that deal with gender perspective are quite limited. The desire to look at the subject from a gender perspective has been decisive in the implementation of this study. In this context, the aim of the study is to reveal the effect of gender perception on work-life balance. The research was carried out on women working in accommodation businesses in the tourism sector. Within the scope of the study carried out with the quantitative research method, a questionnaire was applied to 172 women working in 3, 4 and 5 star businesses operating in Alanya. Among the results obtained, it was seen that the women participating in the study negatively perceived the presence of only men in the management levels, and they were generally successful in providing work-life balance, and this was related to the experience gained in the sector. On the other hand, it has been found that there are differences in gender perception according to marital status and that gender awareness has a positive effect on establishing work-life balance.

Keywords