Türk Hayır Kurumları Hayırseverlik Kapasitelerini Nasıl Geliştirebilir?

Author:

Year-Number: 2022-LIX
Number of pages: 2484-2494
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yardım sektöründe faaliyet gösteren Türk STK'larının sayısı her geçen gün artmaktadır. 2020 yılında Türkiye'nin kalkınma ve insani yardım amaçlı dış yardımı 8,8 milyar doları bulmuştur. Bu miktarın yaklaşık 401.87 milyon doları çeşitli Türk STK'ları tarafından sağlanmıştır. Bu araştırmada Türk STK'ları, büyük bağış rakamlarıyla kendi kapasitelerini geliştiriyor mu, etkili bağış toplama kampanyaları yürütebiliyorlar mı ve gönüllülerini uygun şekilde harekete geçirmek için uygun mekanizmalar geliştirebiliyorlar mı” sorularına cevap aranmıştır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın verileri betimsel analiz tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucuna göre Türk hayır kurumları kendi kapasitelerini yeterince ve doğru bir şekilde geliştirememektedir. Türk hayır kurumları, kampanyalarını genç ve yaşlı bağışçılar da dahil olmak üzere çeşitli kategorilere tanıtmakta genellikle başarısız olmaktadır.Ancak Türk yardım derneklerinin en büyük özelliği tüm illerde şube ve temsilciliklerinin olmasıdır. Ayrıca gönüllü ordularının çok olması fundraising kampanyalarında hızlı hareket etmelerini sağlamaktadır.

Keywords

Abstract

The number of Turkish NGOs operating in the aid sector is increasing by the day. In 2020, Türkiye’s foreign aid for development and humanitarian purposes amounted to $ 8.8 billion. About $401.87 million of this amount was contributed by various Turkish NGOs. In this paper, I delve deeper into this to try to answer some critical questions such as: Are Turkish NGOs capable of developing their own capacities mechanism and capacities in light of these large figures of donations? Can they run effective fundraising campaigns? And are they able to develop proper mechanisms to mobilize their volunteers properly? The case study design, one of the qualitative research designs, was used in the research. The data of the research were analyzed using descriptive analysis technique. Turkish charities cannot develop their own capacities adequately and correctly. Turkish charities often fail to promote their campaigns to various categories including young as well as old donors. The most important feature of Turkish aid associations is that they have branches and representative offices in all provinces. In addition, the large number of volunteer armies enables them to act quickly in fundraising campaigns.

Keywords