KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE MAHREMİYETİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE GÖRE FARKLILAŞMASI: INSTAGRAM ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2022-LIX
Number of pages: 2211-2240
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İletişim teknolojilerindeki gelişmeler neticesinde ortaya çıkan sosyal paylaşım ağları, toplumların yeni sosyalleşme alanları haline gelmiştir. Bu ağlarda sosyalleşme, geleneksel iletişim yöntemlerine alternatif olarak görsel öğerlerin ağırlıkta olduğu bir iletişim biçimiyle gerçekleştirilmektedir. Görmek ve görülmek üzerine şekillenen bu iletişim biçimiyle, bazı toplumsal değerler aşınmaya uğramıştır. Bu değerler arasında yer alan mahremiyet, bireyselliği, sınırları ve ihlalleriyle en fazla tartışılan kavramlardan biridir. Özel hayatın korunması, özel alan/kamusal alan, bilgi gizliliği, ifşa, gözetim gibi hususları ihtiva eden kavram, kültüre, kişiye, zaman ve mekâna göre farklılık gösterebilmektedir. Bu çalışmada, Instagram kullanıcılarının, kişilik özelliklerinin ve mahremiyet algılarının demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Araştırma, veri toplama yöntemlerinden anket kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri, 6 faklı ilde görev yapan çağrı merkezi çalışanlarına kolayda örnekleme yöntemiyle ulaşılarak elde edilmiş ve 1072 anket analize tabi tutulmuştur. Elde edilen bulgulara göre; kişilik özellikleri demografik özelliklere göre farklılaşmıştır. Instagram’ı kullanma süresi ve veri paylaşım sıklığı da bazı kişilik özelliklerine göre farklılık göstermiştir. Mahremiyet algısında demografik açıdan belirgin farklılıklar oluşmamıştır. Bu konuda sadece cinsiyet açısından bir farklılık görülmüştür.

Keywords

Abstract

Social networks that emerged as a result of developments in communication technologies have become new socialization areas of societies. Socialization in these networks is carried out with a form of communication in which visual elements are predominant as an alternative to traditional communication methods. With this form of communication shaped by seeing and being seen, some social values ​​have been eroded. Among these values, privacy is one of the most discussed concepts with its individuality, limits and violations. The concept, which includes issues such as the protection of private life, private space/public space, information confidentiality, disclosure and surveillance, may differ according to culture, person, time and place. In this study, it was examined whether the personality traits and privacy perceptions of Instagram users differ according to demographic characteristics. The research was carried out using a questionnaire, one of the data collection methods. The research data were obtained by reaching the call center employees working in 6 different provinces with the convenience sampling method and 1072 questionnaires were analyzed. According to the findings obtained; personality traits differed according to demographic characteristics. The duration of using Instagram and the frequency of data sharing also differed according to some personality traits. There were no significant demographic differences in the perception of privacy. There was only a gender difference in this regard.

Keywords