DEMRE (ANTALYA) AĞZI SES BİLGİSİ ÖZELLİKLERİ

Author:

Year-Number: 2022-LXI
Number of pages: 4228-4266
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye Türkçesi ağızları üzerine yapılan araştırmalar 1940’lı yıllarda yerli araştırmacıların sahaya inmesiyle hız kazanmıştır. O tarihlerden bu yana birçok il ve ilçede ağız derlemeleri yapılmaya devam etmektedir. Herhangi bir dilin ses yapısını anlamak için sadece yazı dilini incelemek yetersiz kalacaktır. Bu bakımdan yerel ağızların araştırılması dilde karanlık kalan bazı alanları aydınlatmada önemli bir yer tutar. Bu çalışmada Antalya ili Demre ilçesinin ses özelliklerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Antalya’nın batısında yer alan Demre ilçesinin doğusunda Finike, batısında Kaş ilçeleri bulunmaktadır. Deniz kenarına kurulan ilçe merkezi coğrafi olarak ulaşım açısından zor bir konumdadır. Bu sebebe bağlı olarak dışarıdan göç alması fazla yaygın olmadığından dolayı kendi sosyokültürel yapısını muhafaza etmiştir. Makalede ilçenin ses özelliklerini yansıtacağı düşünülerek Antalya ve Yöresi Ağızları adlı eserde yayımlanan beş yerleşim biriminin metinleri incelenmiştir. Makale giriş, ses bilgisi ve sonuç bölümlerinden oluşmaktadır. Giriş bölümünde Demre ilçesi ana hatlarıyla tanıtılmıştır. Ardından ses bilgisi ünlüler ve ünsüzler olmak üzere iki ayrı başlıkta incelenmiştir. Bu bölümde Antalya ili Demre ilçesi ağzının ses özellikleri üzerinde durulmuştur. Tespit edilen veriler ve bulunan sonuçlar maddeler halinde verilmiştir.

Keywords

Abstract

The studies on Turkey Turkish dialect, which foreign researchers started to work beforehand, gained speed with the arrival of local researchers in the field in the 1940s. Since then, dialect compilations have been carried out in many provinces and districts. In order to understand the sound structure of any language, it will be insufficient to examine the written language alone. In this respect, the study of local dialects has an important place in lightning some areas that remain dark in the language. In this study, it is aimed to reveal the sound characteristics of Demre district of Antalya province. Located in the west of Antalya, Demre district is surrounded by Finike in the east and Kaş districts in the west. The downtown established by the sea is geographically in a difficult position in terms of transportation. Due to this reason, it has preserved its own socio-cultural structure since it is not very common to receive immigration from abroad. In the article, the texts of the five settlements published in the work named “Antalya ve Yöresi Ağızları” were examined, considering that they would reflect the sound characteristics of the district. The article includes introduction, sound information and conclusion sections. In the introduction part, Demre district is introduced with its main lines. Then, phonetics were examined under two separate headings, vowels and consonants. In this section, the vocal characteristics of the dialect of the Demre district of Antalya province are emphasized. The results were compared with the data and the results were given as items.

Keywords