ÖĞRETMENLERİN DEĞER EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2022-LX
Number of pages: 3527-3550
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, değer eğitimine ilişkin öğretmen görüşlerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Tarama modelinde tasarlanan araştırmanın örneklemini, Erzurum il merkezinde görev yapan ve farklı demografik özeliklere sahip 441 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak beşli likert tipinde 25 madde ve üç alt boyuttan oluşan değer eğitimine yönelik görüş ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde ise SPSS programından faydalanılarak farklı değişkenler açısından öğretmen görüşlerini belirlemek amacıyla parametrik testlerden bağımsız örneklem t-testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Veri analizi sonuçlarına göre, öğretmenlerin değer eğitimine yönelik görüşlerinde kadın öğretmenlerin lehine; 26 yıl ve üzeri mesleki kıdeme sahip öğretmenlerin lehine ve lisans süresince değer eğitimine yönelik bilgi alan öğretmenlerin lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bununla birlikte öğretmenlerin değer eğitimine ilişkin görüşlerinde bitirilen öğretim programına ve değer eğitimiyle ilgili hizmet içi kurs/seminere katılıma göre anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Elde edilen bulgular ışığında değer eğitiminin önemi ve gerekliliği üzerinde durularak bu farkındalığın oluşması ve değer eğitiminin nasıl yapılacağına yönelik, zengin içeriklerle gerek hizmet öncesi ve gerekse hizmet sonrasıyla öğretmenlere bu bilgiler uygulamalı biçimde sunulmalıdır.

Keywords

Abstract

This study aimed to examine the views of teachers on values education by considering different variables. The study sample designed in the survey model consists of 441 primary school teachers working in the centre of Erzurum city, with different demographic characteristics. Data was collected with a 5-point likert scale consisting of 25 items and three sub-dimensions in the form of an opinion survey for values education. In the analysis of the data, independent samples t-test from among parametric tests and one-way analysis of variance were used to determine the teachers’ opinions by taking different variables into consideration and using the SPSS program. The results of data analysis indicated a statistical significance in favour of female teachers concerning their views on values education including the sub-dimensions of effective values education, values covered in the curriculum, and the general sum of all sub-dimensions, and, likewise, as well as in favour of the teachers with a professional seniority of 26 years or more in terms of their views on the sub-dimension of family-environment-media, and in favour of the teachers who had been trained about values education during their undergraduate education in terms of their views on values covered in the curriculum and the general sum of all sub-dimensions. No statistical significance was found in the views of teachers on values education, considering their school of graduation and whether or not they had participated in any in-service courses/seminars related to values education. Based on the findings, the importance and necessity of values education should be emphasized so that awareness can be raised in this regard, and teachers should be presented with the necessary information related to this, in practical ways, both before and after service, with rich content in order to guide about the way values education should be conducted.

 

Keywords