ÖĞRETMENLİK MESLEK ETİĞİ ALGISI İLE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Author:

Year-Number: 2022-LXI
Number of pages: 3582-3612
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın genel amacı, öğretmenlerin öğretmenlik meslek etiği (ÖME) algıları ile örgütsel vatandaşlık davranışları (ÖVD) arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın örneklemini 2020-2021 eğitim öğretim yılında Tunceli il merkezindeki okullarda görev yapan 311 öğretmen oluşturmaktadır.  Çalışmada genel tarama modeli türlerinden, korelasyonel (ilişkisel) tarama modeli kullanılmıştır. Elde edilen veriler normal dağılım varsayımlarını sağladığı için; t-testi, Tek Yönlü Varyans Analizi, Pearson Korelasyon analizi ve Çoklu Regresyon Analizi yapılarak incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, ÖME algıları ve ÖVD’nin nezaket alt boyutu puanlarının “çok yüksek” olduğu görülmüştür. ÖVD toplam puanı, diğergamlık, vicdanlılık, centilmenlik ve sivil erdem alt boyutlarının puanlarının ise “yüksek” olduğu belirlenmiştir. Pearson korelasyon analizi sonucuna göre, ÖME algıları ile ÖVD toplam puanı ve tüm alt boyutları arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler vardır. Çoklu regresyon analizi sonucunda öğretmenlerin ÖVD (diğergamlık, centilmenlik nezaket ve sivil erdem alt boyutları) meslek etiği algılarını anlamlı şekilde yordadığı söylenebilir. Ayrıca ÖVD düzeyinin ÖME algısındaki toplam değişimin yaklaşık %35’ini açıkladığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlara bakılarak öğretmenlerin ÖME algılarında ÖVD’nin rolü olduğu yorumu yapılabilir.

Keywords

Abstract

This studies aims to examine the relationship between teachers' perceptions of teaching professional ethics (TPE) and organizational citizenship behaviors (OCB). The universe of the research consists of 311 teachers working in schools in the city center of Tunceli in the 2020-2021 academic year. In the study, the correlational survey model, one of the general survey model types, was used. Since the obtained data provide the normal distribution assumptions; t-test, One-Way Analysis of Variance (ANOVA), Pearson Correlation analysis and Multiple Regression Analysis were performed. According to the findings obtained from the study, it was seen that the perceptions of TPE and the kindness sub-dimension scores of OCB were "very high". It was determined that the total score of OCB, altruism, conscientiousness, sportsmanship and civic virtue sub-dimensions scores were "high". According to the results of Pearson Correlation Analysis, there are positive significant relationships between perceptions of TPE and OCB total score and all sub-dimensions. As a result of multiple regression analysis, it can be said that teachers' OCB (altruism, gentlemanly courtesy and civic virtue sub-dimensions) significantly predict their professional ethics perceptions. In addition, it was concluded that the OCB level explained approximately 35% of the total change in the perception of TPE. Looking at these results, it can be interpreted that OCB has a role in teachers' perceptions of TPE.

Keywords