Yazım ve Yayın İlkeleri


Genel İlkeler;

2020 yılı itibari ile etik kurul onayı almayan makaleler yayına kabul edilmeyecektir. Etik kurul ile ilgili daha açık bilgilere YAYIN ETİĞİ sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Lütfen en alt kısımda yer alan makale şablon halini dikkate alınız. Aksi taktirde makalenizin süreci başlatılmaz. Makale yazarına iade edilir.

1. Tarih Okulu Dergisi (Journal of History School - JOHS) uluslararası hakemli bir dergi olup yılda 6 kez yayınlanır. Gerekli durumlarda özel ya da ek sayılar da yayınlanabilir. Dergi Açık Erişim Politikasını takip etmektedir.

2. Tarih Okulu Dergisi, bir tarih dergisi olarak kurulmuş olmakla birlikte sosyal bilimlerin her alanından yazı yayınlayan bir dergidir. Bu çerçevede özgün bilimsel makaleler, çeviriler, çeviri-yazılar, röportajlar, kitap, makale, sempozyum, panel ve sair bilimsel etkinlik tanıtma çalışmaları ile nekroloji metinleri yayınlar. Ayrıca, sunulduğu yer, toplantı ve tarihin kaydedilmesi ile başka bir yerde yayınlanmamış olması şartıyla sempozyum bildirileri de yayınlanabilir. Ancak bu yayın etkinliğinden kaynaklanması muhtemel herhangi bir sorunun sorumluluğu yazara aittir.

3. Tarih Okulu Dergisi’ne gönderilen yazıların daha önce herhangi bir mecrada yayınlanmamış olması ve sisteme eklendiğinde bir başka yayın organının yayın değerlendirme sürecinde bulunmaması gerekir.    

4. Tarih Okulu Dergisi’ne yayınlanması için yazı göndermek isteyenlerin, yazılarını www.johschool.com adresinde yer alan Makale Takip Sistemi’ne üye olarak buradan göndermeleri gerekir.

5. Yayınlanma aşamasında, yayınlanmaya değer bulunan çalışmaların yazar kısmına üyelikte kullanılan isim ekleneceğinden dolayı, yazarların, Makale Takip Sistemi’ne akademik etkinliklerini yürütürken kullandıkları isimleriyle üye olmaları gerekir.

6. Herhangi bir yazının Tarih Okulu Dergisi’nin elektronik sistemine eklenmesi, yazının yayınlanması için başvuru olarak kabul edilir ve yazının değerlendirilme süreci başlar.

7. Başvurunun yapılmasından yazının yayınlanması aşamasına kadar uzanan süreçteki bütün işlemler elektronik ortamda gerçekleşir.  

8. Yayınlanması için Tarih Okulu Dergisi’ne gönderilen yazılarının basım ve yayın hakları dergiye devredilmiş olur. Bu yazılar dergi yönetiminden izin alınmaksızın bir başka yayın organında yayınlanamaz, çoğaltılamaz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Tarih Okulu Dergisi, yayınlamış olduğu metinleri çeşitli mecralarda yayınlayabilir.

9. Tarih Okulu Dergisi’ne gönderilmiş yazılardan kaynaklanması muhtemel herhangi bir yasal, hukuksal, ekonomik ve etik sorumluluk, söz konusu yazı yayınlanmış olsa bile yazarlarına aittir. Dergi herhangi yükümlülük kabul etmez.

10.  Tarih Okulu Dergisi’nin yayın dili Türkçe olmakla birlikte İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Farsça vb. dillerden gelen yazılar da değerlendirmeye tabi tutulur ve hakemler tarafından yayımlanması uygun görüldüğü takdirde yayınlanır.

11.  Tarih Okulu Dergisi'ne gönderilen yazılar için makale süreçleri başlamadan önce ücret ( 500 TL ) talep edilmektedir. Makale ücreti ödentikten sonra çalışmanızın hakem süreci başlatılacaktır. Hakem süreci başarısız ( yayınlanamaz )  olarak sonuçlanan yazılara ait yatırılan ücret belirli miktardaki ( vergiler, rapor ücreti, vs...) kesintilerden sonra yazarına iade edilecektir. 

Değerlendirme Süreci;

12. Tarih Okulu Dergisi’nin sistemine eklenen yazılara isim veya yazarın kimliğini deşifre edici herhangi bir gönderme konulmaz. Hakem sürecinden geçerek yayınlanması uygun görülen yazıların yazarlarına ait bilgiler yayın aşamasında editörler tarafından eklenir.

13. Tarih Okulu Dergisi’nin sistemine yüklenen her yazı, ilk olarak editör veya editör yardımcıları tarafından yazım ve yayın ilkelerine uygunluğu bağlamından değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, yazar tarafından yapılması gereken düzeltmeler olursa, yazı, editörler tarafından düzeltme istenerek yazara iade edilir.

14. Yazım ilkelerine uygun olmayan yazılar hakeme gönderilmez.  

15. Yazım ve yayın ilkeleri açısından değerlendirilmeye uygun bulunan yazılar hakemlere yönlendirilir. Editör onayından geçen her yazının değerlendirilmesi için en az iki hakem görevlendirilir. Değerlendirme sürecine alınan yazılar için belirlenen hakemler yazının temsil ettiği alan ve anabilim dalında uzmanlıkları bulunan kimseler arasından seçilir.

16. Hakem ve yazarların isimleri karşılıklı olarak birbirlerinden gizli tutulur.

17. Hakemlerin kendilerine gönderilen yazıyı değerlendirme süreleri azami 30 gündür. Bu süreç sonunda rapor edilmeyen yazı için yeni bir hakem tayin edilir ve süre yine 30 gündür.

18.  Alan değerlendirmesinden iki olumlu hakem raporu alan yazı yayınlanmaya hak kazanır. Bir olumlu bir olumsuz hakem raporu alan yazı, üçüncü bir hakeme (dergi alan hakemine) gönderilir ve yazının yayınlanıp yayınlanmaması üçüncü hakemin raporu doğrultusunda belirlenir.

19. Hakemler, düzeltme istedikleri yazıyı yayınlanmadan önce bir kez daha görmek isteyebilirler. Bu talebin raporda belirtilmesi durumunda metnin düzeltilmiş biçimi sistem tarafından otomatik olarak hakeme gönderilir.

20. Yazarlar, makul çerçevede ve ikna edici verilerle birlikte hakem raporuna itiraz edebilirler. İtirazlar dergi yönetimi tarafından incelenir ve uygun görüldüğü takdirde konu ile ilgili olarak farklı bir hakemin (ya da hakemlerin) görüşlerine başvurulabilir. 

21. Tarih Okulu Dergisi’nin elektronik sistemine eklenen yazıların değerlendirme sürecinin hangi evresinde olduğu, yazarlar tarafından kendi üyelik bilgileri kullanılarak takip edilebilir. Hakem süreci titizlikle izlenmeli, sistem yalnızca bir kez değişiklik hakkı verebildiğinden dolayı yapılması muhtemel değişiklikler için her iki hakem değerlendirmesinin de sonuçlanması ve raporların sisteme girilmesi beklenmelidir.

22. Dergi editörleri, hakemler tarafından verilen düzeltmeleri titizlikle takip eder. Bu doğrultuda, editörler tarafından bir yazının yayınlanması ya da yayınlanmaması yönünde karar alınabilir.

 

23. Yayınlanması amacıyla Tarih Okulu Dergisi’ne gönderilmiş olan özgün makalelerin başında en az 100, en fazla 150 kelimeden oluşan Türkçe (Özet), İngilizce (Abstract) ve 3-5 kelimelik Türkçe (Anahtar Kelimeler), İngilizce (Keywords) ile Türkçe ve İngilizce başlık yer almalıdır.

24. Makalelerde yapılan atıflar için yazarların tercihine uygun olarak ve elbette metin içerisinde bütünlüklü bir standart gözetilerek MLA ya da APA sistemlerinden biri kullanılabilir.

25. Metnin sonunda KAYNAKÇA başlığı altında çalışmada kullanılan kaynakların bir listesi verilir. Çalışmada kullanılan referansların listelendiği bu kaynakça, yazar soyadı sıralamasına göre ve alfabetik olarak hazırlanır.

26. Yazılara üst-bilgi, alt-bilgi ve sayfa numarası verilmez.

27. İmla ve noktalama işaretleri için, metnin içeriği ile ilişki olan farklılıklar dışında TDK’nın yazım ve imla kılavuzu esas alınır.

28. Microsoft Word programında yer almayan özel bir yazı tipinin (font) kullanıldığı çalışmalarda, sisteme makale ile birlikte font dosyası da eklenir.

29. Sisteme eklenecek yazıların sayfa düzeninin yazar tarafından ve aşağıdaki değerlere uygun bir biçimde yapılmış olması gerekir:

Kağıt Boyutu: Genişlik: 16,5cm - Yükseklik: 24cm

Üst Kenar Boşluk: 3 cm

Alt Kenar Boşluk: 3 cm

Sol Kenar Boşluk: 2 cm

Sağ Kenar Boşluk: 2 cm

Yazı Tipi: Times New Roman

Yazı Boyutu: Başlıkta ve metinde 11, özetlerde 10 ve dipnotarda 9 punto

Paragraf Aralığı: Önce 6 nk – sonra 0 nk

Paragraf Girintisi: Metinde İlk Satır (First Line) 1 cm, dipnotlarda Asılı (Hanging) 0.4 cm

Satır Aralığı: Metinde ve dipnotlarda Tek

30.  Tarih Okulu Dergisi Yayın İlkeleri’ne herhangi bir açıdan uygunluk arz etmeyen yazılar değerlendirilmeye alınmaz.

Sayın Yazar,

Bilindiği üzere 2020 yılında uygulanmak üzere TR Dizin Dergi Değerlendirme kriterleri güncellenmiş, özellikle bilimsel araştırmalarda olması gereken etik kurul izni ile ilgili maddeler detaylandırılmıştır. Etik kurallar başlığı altında belirtilen, “Etik kurul izni gerektiren çalışmalar için talep edilen belge ve bilgiler”in, geçmiş yıllarda gönderilmiş, değerlendirme sürecinde ya da kabul edilmiş olan çalışmalar için uygulanması beklenmemektedir. Süreci 2020 yılında başlayan yayınlar için zorunlu olacaktır.

TR Dizin Etik Kurallarla ilgili AÇIKLAMA ve BİLGİLENDİRME  

Kriterlerde geçmiş yıllarda yer alan Etik Kurallarla ilgili maddeler 2020 yılında açıklamalarla detaylandırılmış, araştırma alanında etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alındığı varsayılarak “izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi” hususu kriterlere eklenmişti. Ancak geri bildirimlerden anlaşıldığı üzere Etik Kurul İzinlerine ilişkin detay bilgiye ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Bu nedenle kapsamlı bir çalışma daha sonra TR Dizin web sayfasından paylaşılacak ve sizlere duyurusu yapılacaktır.  

Sıklıkla gelen sorulardan yola çıkarak yardımcı olacağını düşündüğümüz bilgileri aşağıda bilgilerinize sunuyoruz. 

SORU:      Tüm makaleler için etik kurul izni gerekli midir? 

Hayır. Kriterlerde de “Etik Kurul İzni gerektiren” makaleler olarak belirtilmektedir.

Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir.

Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,

  İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dâhil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,

  İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,

  Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,

  Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar, 

        Ayrıca;

  Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi,

  Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,

  Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi,

SORU:       Geçmiş yıllarda tamamlanmış çalışma ve tezden üretilen yayınlar için geriye dönük etik Kurul İzni alınmalı mıdır?

2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış, yüksek lisans/doktora çalışmalarından üretilmiş (makalede belirtilmelidir), bir önceki yıl dergiye yayın başvurusunda bulunulmuş, kabul edilmiş ama henüz yayımlanmamış makaleler için geriye dönük etik kurul izni gerekmemektedir.

SORU:      TR Dizin’in bu kuralları ile üniversiteler dışında yapılan yayınlara kısıt mı getirilmiştir?

Hayır. Üniversite mensubu olmayan araştırmacılar da bölgelerinde bulunan Etik Kurul’lara başvurabilmektedir.

AYRICA:

        Dergiler “Yayın Etiği”, “Araştırma Etiği” ve “Yasal/Özel izin belgesi alınması” ile ilgili kurallara uyduğunu uluslararası standartlara atıf yaparak, hem web sayfasında hem de basılı dergide her biri için ayrı başlık açarak belirtmelidir.

https://www.apa.org/ethics/code

       Dergilerde yayımlanacak makalelerde etik kurul izini ve/veya yasal/özel izin alınmasının gerekip gerekmediği makalede belirtilmiş olmalıdır. Eğer bu izinlerin alınması gerekli ise, izinin hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile alındığı açıkça sunulmalıdır.

        Çalışma insan ve hayvan deneklerinin kullanımını gerektiriyor ise çalışmanın uluslararası deklerasyon, kılavuz vb uygun gerçekleştirildiği beyan edilmelidir.

Belirtilen hususlarla ilgili çalışmaların bu yıl içerisinde tamamlanması ve varsa eksikliklerin en kısa sürede giderilmesi önem arz etmektedir.

Saygılarımızla…

 

Şablonu indirmek için tıklayınız: İLK ŞABLON 2021

First Template

Şablonu indirmek için tıklayınız: YAYIMLANMA ŞABLONU

Publishing Template