KIRILGAN İLİŞKİ: İRAN-OSMANLI İLİŞKİLERİNİ AÇIKLAMAK İÇİN KAVRAMSAL BİR MODEL
Brittle relations: A conceptual model for explanation of Iran and Ottoman relations

Author : Reza DEHGHANİ
Number of pages : 598-637

Summary

Keywords

İran, Osmanlı, ilişkiler, yapısal ayrışma, idirgenmiş yakınsama

Read:1292

Download: 652