SÖYLEM GELİŞTİRME: “TÜRK ÇOCUĞUNUN KİTABI ALTIN IŞIK"
Development of Dıscourse: “Turkısh Chıldren's Book Altın Işık"

Author : Neslihan KARAKUŞ - - Celile EREN ÖKTEN
Number of pages : 681-703

Summary

Keywords

Millî ve manevi motifler, masallar, metin uyarlama, Ziya Gökalp

Read:821

Download: 129