Journal of History School

ISSN:1308-5298

BALKANLAR’A TÜRK GÖÇÜ İLE BİRLİKTE BALKAN DİLLERİNDE OLUŞAN TÜRKÇENİN KATMANLARI VE BAZI BÖLGE DİLLERİNDEN TÜRKİZM ÖRNEKLERİ


Balkan Yarımadası’ndaki dillere etki eden Türkçede birbiri arkasına yerleşen üç tabaka dil etkileri bulunmakladır. Bunun birinci katmanını kuzeyden gelen Türk kavimlerinin dil bakiyesi oluşturmaktadır. İkinci dil katmanı ise 13.yüzyılda Anadolu’dan gelen Türkmenlerin Türkçesine aittir. Balkanlar’da bir dönüm noktası olan Osmanlı Türklerinin bölgeye gelmesi ile de üçüncü katman eklenmiştir. Osmanlıların Balkanlar’daki egemenliği birçok alanda olduğu gibi bölge dillerinde de güçlüetkiler bırakmış ve Türkçeden Balkan dillerine binlerce sözcükgeçmiştir.19. yüzyılın başlarından itibaren ortaya çıkan isyanlarda milliyetçi düşünceleri canlandırmak içinBalkanlar’da etnik kimliğin en belirleyici özelliklerden birisi olan dil konusunda da çalışmalar yapılmıştır.


Keywords


Balkanlar, Dil katmanları, Dilbilim, Türkizm.

Author: Hakan ARIDEMİR - Hacer ZORLU UĞUR
Number of pages: 1050-1073
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/joh.24731
Full text:
Journal of History School
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.