Journal of History School

ISSN:1308-5298

AKTİF TARİH DERSLERİ İÇİN ALTERNATİF UYGULAMALAR: TARİHSEL CANLANDIRMA VE SİMÜLASYON


Tarih öğretiminde yapılan çalışmalar; bilginin taşıdığı değerin ve öğrenci deneyimlerinin dikkate alınmasını, öğrencilerin yaşama etkin katılımlarını, doğru karar vermelerini, sorun çözmelerini destekleyici ve geliştirici, tasarlanan sınıf içi ve sınıf dışı faaliyetlerde öğrencilerde yaratıcı, eleştirel, empatik düşünme becerilerinin ve kanıt temelli öğrenmenin ön plana çıktığı bir yaklaşımla hareket etmektedir. Bu yaklaşımla birlikte tarih dersinde her öğrenciye ulaşabilmek için öğrenme-öğretme yöntem ve tekniklerinde tarih dersine özgü çeşitliliğin olması gerekmektedir. Bu nedenle tarih derslerinde uygulanabilecek aktif öğretim yöntemlerinin çeşitlendirilmesi ve zenginleştirilmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı tarih derslerinde alternatif uygulama örneği olarak nitelendirilebilecek olan tarihsel canlandırma ve simülasyon uygulamalarını karşılaştırmalı olarak ele almak, benzerlik ve farklılıklarını ortaya koymaktır. Söz konusu çalışmada simülasyon; bilgisayar ve teknoloji kullanımından çok bir konu üzerinde öğretmen tarafından derlenen kaynaklar aracılığıyla öğrencilerin sınıf içinde aktif bir şekilde yer almalarına olanak sunan bir uygulama olarak ele alınmaktadır. Tarihsel canlandırma ise; tarihi gerçeklik çerçevesinde canlandırılan dönemin tarihi atmosferini oluşturarak, öğrencilerin gerçekleştirilecek önemli bir tarihi olaya tanıklık etmelerini ve bu deneyimi yaşamalarına olanak tanıyan bir uygulama alanı olarak tanımlanmaktadır. Nitel araştırma deseninde tasarlanan bu araştırmada doküman analizi kullanılmış; söz konusu uygulama alanlarına ilişkin alan yazın incelenmiştir. Sonuç olarak tarihsel canlandırma ve simülasyon; uygulama öncesi hazırlık, uygulama sırası ve uygulama sonrası değerlendirilme süreçleri açısından benzer noktaları olmasına rağmen simülasyonun tarihi mekân gerektirmemesi, yapay bir problem durumunun oluşturulması gibi temel noktalarda tarihsel canlandırma uygulamalarından ayrılmaktadır. Eğitim ortamında iyi tasarlanan ve yönlendirilen simülasyon, öğrencilerin belirli kavram ve bilgileri öğrenmesini, karar verme, problem çözme ve örüntü tanıma gibi birçok bilişsel becerinin gelişmesini kolaylaştırabilmektedir. Oysa tarihsel canlandırma uygulamaları süreçte bu bilişsel becerilerin yanında duyuşsal ve psikomotor becerilerin gelişimini de önemsemektedir.


Keywords


Tarihsel canlandırma, Simülasyon, Tarih dersi

Author: Neval AKÇA BERK
Number of pages: 755-777
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/joh.24767
Full text:
Paylaş:
Journal of History School
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.