Journal of History School

ISSN:1308-5298

BİLGİ KURAMLARINI ANLAMAK: YORUMCU BİLGİ KURAMI ÜZERİNE BİR İNCELEME


Bilgi kuramları, belirli bir gerçeklik algısına ve belirli ontolojik kabullere sahiptir. Bu bağlamda bilgi kuramlarının bilginin neliğine dair ölçütleri vardır. Bilgi kuramlarından bir tanesi olarak yorumcu bilgi kuramı, heterarşik-kaotik-kültüre bağlı ve inşa edilmiş gerçeklik algısından hareket etmektedir. Bu doğrultuda yorumcu bilgi kuramının kaotik bir gerçeklik anlayışı vardır. Böyle bir ontolojiden hareket eden yorumcu bilgi kuramı, bilgiye “kültürel bağımlılık” esasına göre anlam vermektedir. Yorumcu bilgi kuramı, kültürlere göre değişen sembol ve anlamlara vurgu yaparak, pozitivist bilgi kuramına karşıt olarak ortaya çıkmıştır. Bu makalede yorumcu bilgi kuramı, gerçeklik algısı ve ontolojik kabullerinden yola çıkılarak, epistemolojik kabulleri, yöntem ve teknikleri, temel yaklaşımları ve yorumcu bilgi kuramı ile elde edilen bilginin geçerlilik-güvenilirlik durumları incelenecektir.


Keywords


Yorumcu Bilgi Kuramı, Gerçeklik Algısı, Ontoloji, Epistemoloji, Bilginin Güvenilirliği.

Author: Yusuf ÇİFCİ
Number of pages: 806-820
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/joh.24782
Full text:
Paylaş:
Journal of History School
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.