PEDAGOJİK FORMASYON ÖĞRENCİLERİNİN SANATA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
The Vıews of Pedagogıcal Formatıon Students’ About Art

Author : Hilal UĞRAŞ - - M.Nuri GÖMLERKSİZ
Number of pages : 124-151

Summary

Bu çalışmanın amacı, pedagojik formasyon öğrencilerinin sanata ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırma tarama modelindedir. Araştırma ile pedagojik formasyon öğrencilerinin sanata ilişkin görüşleri cinsiyet, fakülte, bölüm ve öğrenim durumu değişkenleri açısından karşılaştırılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Pedagojik Formasyon Kursuna kayıtlı öğretmen adayları oluşturmaktadır. Çalışma grubunun tümüne ulaşmak mümkün olduğundan evrenin tümü örneklem olarak alınmış, ayrıca örneklem seçimine gidilmemiştir. Çalışma evreninde 1150 öğrenci bulunup, 886'sına ulaşılmıştır. Çalışma evreninin % 77,04’üne ulaşılmıştır. Veri toplama aracı olarak Ayaydın, Kurtuldu ve Dayı (2017) tarafından geliştirilen “Sanata İlişkin Görüşleri Belirleme Ölçeği” kullanılmıştır. 25 maddelik Likert tipi ölçek önem ve hoşlanma alt başlıklarından oluşmaktadır. Ölçeğin geçerlik ve güvenilirlik analizleri yapılmış ve Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0,93 olarak hesaplanmıştır. Verilerin analizinde bağımsız gruplar t testi, varyans analizi, Mann Whitney U ve Kruskal Wallis H testleri kullanılmış ve grupların görüşleri arasında istatistiksel olarak farklılaşmalar belirlenmiştir. Araştırma bulguları doğrultusunda öğretmen adaylarında sanata ilişkin olumlu duygu ve düşüncelerin geliştirilmesi yönünde çeşitli önerilerde bulunulmaktadır.

Keywords

Pedagojik formasyon, Öğretmen adayı, Sanat

Read:1824

Download: 884