Journal of History School

ISSN:1308-5298

PEDAGOJİK FORMASYON ÖĞRENCİLERİNİN SANATA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ


Bu çalışmanın amacı, pedagojik formasyon öğrencilerinin sanata ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırma tarama modelindedir. Araştırma ile pedagojik formasyon öğrencilerinin sanata ilişkin görüşleri cinsiyet, fakülte, bölüm ve öğrenim durumu değişkenleri açısından karşılaştırılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Pedagojik Formasyon Kursuna kayıtlı öğretmen adayları oluşturmaktadır. Çalışma grubunun tümüne ulaşmak mümkün olduğundan evrenin tümü örneklem olarak alınmış, ayrıca örneklem seçimine gidilmemiştir. Çalışma evreninde 1150 öğrenci bulunup, 886'sına ulaşılmıştır. Çalışma evreninin % 77,04’üne ulaşılmıştır. Veri toplama aracı olarak Ayaydın, Kurtuldu ve Dayı (2017) tarafından geliştirilen “Sanata İlişkin Görüşleri Belirleme Ölçeği” kullanılmıştır. 25 maddelik Likert tipi ölçek önem ve hoşlanma alt başlıklarından oluşmaktadır. Ölçeğin geçerlik ve güvenilirlik analizleri yapılmış ve Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0,93 olarak hesaplanmıştır. Verilerin analizinde bağımsız gruplar t testi, varyans analizi, Mann Whitney U ve Kruskal Wallis H testleri kullanılmış ve grupların görüşleri arasında istatistiksel olarak farklılaşmalar belirlenmiştir. Araştırma bulguları doğrultusunda öğretmen adaylarında sanata ilişkin olumlu duygu ve düşüncelerin geliştirilmesi yönünde çeşitli önerilerde bulunulmaktadır.


Anahtar Kelimeler


Pedagojik formasyon, Öğretmen adayı, Sanat

Yazar: Hilal UĞRAŞ - - M.Nuri GÖMLERKSİZ
Sayfa Sayısı: 124-151
DOI: http://dx.doi.org/10.14225/Joh1447
Tam Metin:
Journal of History School
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz.

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.