HABER ÇEVİRİLERİNDE YERLİLEŞTİRME STRATEJİLERİ OLARAK ETNOMERKEZCİ ERİTME VE SALDIRGAN SADAKAT
Ethnocentrıc Reductıon And Abusıve Fıdelıty As Domestıcatıng Strategıes In News Translatıon

Author : Muhammed Zahit CAN - - Gökmen GEZER
Number of pages : 1-37

Summary

Çalışmada, haber çevirilerinde uygulanan “etno-merkezci eritme” ve “saldırgan sadakat” gibi iki stratejik yerlileştirme ilkesi ele alınmıştır. Bunlardan, etno-merkezci eritme stratejisinde, özgün metin, kaynak kültürün özelliklerinden ayrılarak, erek dil kültür değerlerine göre sadeleştirilmektedir. Diğer yandan, saldırgan sadakat, özgün metnin dilsel ve kültürel farkı korumasından ötürü, erek dil-kültürünün hegemonyasına boyun eğen geleneksel çeviri normlarına bir direnç niteliğindedir. Çağdaş çeviri anlayışı uyarınca, metinler erek okurun beklentilerine göre yerelleştirilmektedir. Çağdaş çeviri anlayışı uyarınca, metinler erek okurun beklentilerine göre yerelleştirilmektedir. Bu anlamda, habercilik hedefleri pahasına kaynak metnin ortadan kaldıran haber-çeviri süreci geleneksel kaynak metne bağlılık çeviri paradigmasıyla bağdaşmasa bile çevirinin pragmatik doğasıyla uyumlu gözükmektedir. Bu söz yapımının paralelinde haber metinlerini çeviren, aktaran, yeniden düzenleyen ve baştan yazan hibrit bir çevirmen-gazeteci sureti ortaya çıkmıştır. Küreselleşmenin beraberinde getirdiği bir takım gelişmeyle çevirmen-gazetecinin işi kolaylaşırken aynı zamanda anlık iletişim ihtiyacına süratle karşılık vermek açısından zamansal kısıtlamalara sebep olduğu da görülmektedir.

Keywords

etno-merkezci eritme, saldırgan sadakat, yerlileştirme, haber çevirisi, hibrit çevirmen gazeteci

Read:2179

Download: 1202