HAMİD SANCAĞINDA SUÇ OLGUSU VE YAPTIRIMLAR (1873-1881)
Crime and Sanctions in the Hamid Sanjak (1873-1881)

Author : Mehmet AK
Number of pages : 569-597

Summary

Hamid yöresi Türkiye Selçuklu devletinin yıkılış sürecine girmesi ile 1297 yılında kurulan Hamidoğulları beyliği hakimiyetine geçer. Yaklaşık bir asır Hamidoğulları hakimiyetinde kalan yöre 1391 yılında Yıldırım Bayezid tarafından Osmanlı devleti hakimiyeti altına alınır. Timur tarafından 1402 Ankara savaşı ile tahrip edilir ancak 15. yüzyılın ilk yarısında Isparta merkezli bir sancak olarak düzenlenip Hamid ili adı ile Anadolu beylerbeyliğine bağlanır. Uzunca bir süreden sonra 1864 Vilayet Nizamnamesinin arkasından Konya vilayetine dahil edilir. Sancak içerisinde 19. yüzyılın son çeyreğinde suç olgusu ve suçlular açısından değerlendirilen ve kayıtlara geçen asayiş sorunları ile bunlara verilen cezaları içeren, Başbakanlık Osmanlı Arşivinde, meşihat içerisinde kayıtlı 5220 no’lu defter önemli veriler sunar. Bu defterdeki 1873 ile 1881 yılları arasında Hamid sancağı genelinde çeşitlilik gösteren suç unsurları, birey hürriyetine zarar veren ve toplum huzurunu bozan olaylardan oluşur. Ayrıca suçlulara verilen cezalar, Tazimat sürecinden sonra hazırlanan ceza kanunları çerçevesinde, kürek ve hapis cezası şeklinde olup sadece cezaların süresi değişir.

Keywords

Hamid Sancağı, Suç, Suç Olgusu, Hukuk, Sicil.

Read:1351

Download: 667