Journal of History School

ISSN:1308-5298

CUMHURİYET DÖNEMİ ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ İNCELENMESİ


Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren ortaöğretim programlarında önemli bir yer tutmuş, 1924 yılından itibaren de tüm programlarda yer almıştır. Özellikle 1945 yılı ve sonrasında daha da önemsenmiş ve günümüze dek İngilizce öğretimi bu önemini korumuştur. Bu çalışma Türkiye’de ortaöğretimde verilen İngilizce derslerinin öğretim programlarının tarihsel süreçte geçirdiği değişimleri incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmış ve 1924–2011 yılları arasında hazırlanmış olan 11 ortaöğretim programı incelenmiştir. Araştırmada temel olarak Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanmış olan ortaöğretim programları ve tebliğler dergileri incelenmiş, ilgili kaynaklar taranmış ve İngilizce dersi öğretim programlarının tarihsel süreçteki durumunun ortaya konmasına yönelik veriler toplanmıştır. Genel olarak İngilizce dersi öğretim programları incelendiğinde, Cumhuriyet tarihimizin ilk ortaöğretim programı 1924 yılında hazırlanmış ve programda 10 defa değişikliğe gidilmiştir. 1924 yılından 1973 yılına kadar 7 kez ortaöğretim programı hazırlanmış ve bu programlarda ders saati haricinde İngilizce dersi öğretim programında herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. İlk kapsamlı ortaöğretim İngilizce dersi öğretim programı 1973 yılında hazırlanmıştır. Bu program 2011 yılına kadar genel olarak uygulamada kalmış ve çok az bir değişim geçirmiştir. 2011 yılında ortaöğretim İngilizce dersi öğretim programında kapsamlı bir değişikliğe gidilmiştir.


Keywords


İngilizce dersi, öğretim programları, ortaöğretim, cumhuriyet dönemi

Author: Yafes CAN - Şefik KARTAL
Number of pages: 394-426
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/joh.25888
Full text:
Paylaş:
Journal of History School
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.