Journal of History School

ISSN:1308-5298

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRENCİLERİNİN ÇAĞATAY TÜRKÇESİ VE EDEBİYATINA YÖNELİK BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA


Bu araştırma; Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde Çağatay Türkçesi ve Edebiyatı dersi almış son sınıf öğrencilerinin Çağatay Türkçesi ve Edebiyatına ilişkin bilgi düzeyleri incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Amaç doğrultusunda araştırmacı tarafından geliştirilen Çağatay Türkçesi ve Edebiyatı Bilgi Düzeyi Özdeğerlendirme Ölçeği, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde Çağatay Türkçesi dersini almış 137 öğrenciye uygulanmıştır. Elde edilen veriler bilgisayar ortamında SPSS 22.0 istatistik programı aracılığıyla değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda; öğrencilerin iyi-yeterli düzeyde Çağatay Türkçesi ve Edebiyatına ilişkin bilgiye sahip oldukları saptanmıştır. Öğrenci işlerinden edinilen bilgilere göre öğrencilerin akademik not ortalamaları birinci dönem 76,20 ikinci dönem 82’dir. Çıkan sonuç eğitmenlerin değerlendirmeleri ile öğrencilerin kendilerini değerlendirmeleri açısından paralel, olup, dersin amacına ulaştığının da göstergesidir. Araştırmada ayrıca öğrencilerin cinsiyetlerine ve yaşlarına göre Çağatay Türkçesi ve Edebiyatına yönelik bilgi düzeylerinde farklılaşma olmadığı saptanmıştır.


Keywords


Çağatayca, Çağatay Türkçesi, Çağatay Edebiyatı

Author: Sadi H. NAKİBOĞLU
Number of pages: 926-942
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/joh.30262
Full text:
Journal of History School
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.