Journal of History School

ISSN:1308-5298

YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ERASMUS PROGRAMI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ (MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)


Bu araştırmanın amacı, yükseköğretim öğrencilerinin Avrupa Birliği eğitim programlarından olan Erasmus Programı hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Bu bağlamda öğrencilerin bu programa katılma nedenleri, programa katılmadan önce yapılan hazırlıklar, katılım sürecinde yaşadıkları problemler ve katılım sonucunda elde ettikleri kazanımlar tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veriler, 2015–2018 yılları arasında Erasmus Programı öğrenci hareketliliğine katılan 10 öğrenci ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla elde edilmiştir. Veriler, içerik analizi ve betimsel analiz yöntemleriyle analiz edilerek yorumlanmıştır. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin en çok yeni kültürler görmek ve yabancı dillerini geliştirmek amacıyla programa katıldıkları ve programın sonunda bu amaçlarını gerçekleştirdikleri görülmektedir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara dayalı olarak programdan faydalanmak isteyen öğrencilere yönelik çeşitli önerilerde bulunulmuştur. Bu önerilerden en önemlileri; programa katılacak olanlara yönelik bilgilendirme toplantılarının yapılması ve öğrencilere verilen hibenin arttırılması gerektiğidir.


Keywords


Erasmus, Yükseköğretim, Değişim Programları, Nitel Araştırma

Author: Yahya ADANIR - Ezlam SUSAM
Number of pages: 1584-1612
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/joh.32681
Full text:
Paylaş:
Journal of History School
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.