SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN KENDİ BÖLÜM MEZUNLARINA YÖNELİK ALGILARI
Perceptions Of Political Science And Public Administration Students For Their Own Graduates

Author : Nazlı NALCI ARIBAŞ - Esra Canpolat GÖKÇE, Mübeyna DOĞAN
Number of pages : 1718-1743

Summary

Bu çalışmanın amacı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü son sınıf öğrencilerinin kendi bölüm mezunlarına ilişkin algılarının anlaşılmasıdır. Araştırma nitel yaklaşım desenlerinden olgubilim ile yürütülmüştür. İnönü Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde okuyan ve 2018-19 eğitim-öğretim yılı güz döneminde aktif öğrenci olan 124 son sınıf öğrencisinden açık uçlu anket yoluyla veri toplanmıştır. Metaforlar yoluyla son sınıf öğrencilerinin kendi meslekleri hakkındaki olumlu veya olumsuz düşünceleri derinlemesine incelenmiştir. Olumlu algı ve olumsuz algı olarak iki ana kategoriye ayrılan metaforlar Bilge, Umutlu, İşlenmemiş Maden, Lider ve İşsiz, Kıymetsiz, Umutsuz, Yarışçı alt kategorilerine ayrılmıştır. Katılımcıların algılarının cinsiyet ve okul başarısı değişkenleri ile ilişkisi ayrıca değerlendirilmiştir. Cinsiyet değişkeni ile ana ve alt kategoriler arasında bir ilişki bulunamamışken, umutlu ve bilge kategorisini seçen öğrencilerin genel ağırlıklı not ortalamalarının diğer kategorilere göre farklılaştığı görülmüştür.

Keywords

Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Mezun, İşsizlik, Metafor Analizi

Read:545

Download: 184