ENDÜSTRİ 4.0 ALT BİLŞENLERİ KAPSAMINDA MALİYET MUHASEBESİNİN GELECEĞİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR İNCELEME
A Theorethical Investigation on the Future of Cost Accounting in the Concept of Industry 4.0’s Sub-Contents

Author : Ercüment OKUTMUŞ
Number of pages : 1696-1717

Summary

Teknolojinin geldiği son noktada işletmelerin etkinliklerinin ve verimliliklerinin arttırılmasında, teknolojiye adaptasyon büyük bir önem taşımaktadır. Endüstri 4.0 ile birlikte geleneksel üretim sistemleri yerini teknolojiye dayalı yeni sistemlere bırakmaya başlamıştır. Değişen üretim ortamları da maliyet muhasebesi sistemlerinin yeniden yapılandırılmasını gerektirmektedir. Çünkü yüksek yatırım maliyetleri, ürün çeşitliliğinin artması, ürün yaşam süresinin kısalması, yüksek kalite beklentisi ve müşteri odaklı olma gibi sebepler ürün maliyetlerinin hesaplanmasında geleneksel maliyet sistemlerinin yetersiz kalmasıyla sonuçlanmıştır. Ayrıca teknoloji yoğun üretim sürecinde mamul maliyetini oluşturan unsurlarda da değişimler meydana gelmektedir. Değişen üretim sürecinde toplam maliyetler içinde ilk madde malzeme maliyetleri hemen hemen aynı kalırken, işçilik giderlerinin payı azalmakta, genel üretim giderlerinin payı ise artmaktadır. Endüstri 4.0’ın 3D yazıcılar, simülasyon, siber fiziksel sistemler ve otonom robotlar vb. alt bileşenlerinde oluşan değişim ve gelişmeler üretimin şeklini süreçlerini dolayısı ile maliyet muhasebesini de değiştirmektedir. Bu çalışmada, endüstri 4.0’ın getirdiği yenilikler ile üretim maliyetlerinde ve maliyet muhasebesi üzerinde gerçekleşmesi tahmin edilen değişimler incelenmiştir.

Keywords

Endüstri 4.0, Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Çağdaş Maliyet Yöntemleri.

Read:548

Download: 195