Journal of History School

ISSN:1308-5298

OSMANLI TAŞRASINDA GÖREVLİ MEMURLARIN DURUMUNA DAİR BİR ÖRNEK: SİCİLL-İ AHVÂL KAYITLARI IŞIĞINDA MALATYA DOĞUMLU MEMURLAR


Tanzimat Dönemi’nde Osmanlı Devleti, birçok alanda olduğu gibi memur sınıfında da önemli gelişmeler yaşamıştır. Değişimin bir ayağını memur yetiştiren okulların açılması oluştururken diğer ayağı memur istihdamı ile ilgili hususlar olmuştur. Osmanlı Devleti payitahtında istihdam edilen memur sayısındaki artışa paralel olarak zamanla genişleyen bürokratik sınıfın taşradaki gelişimini tespit etmek ancak buradaki kurumlarda görevli memur sınıfının incelenmesi ile mümkündür. Memurların özlük bilgileri ile ilgili oldukça zengin içeriğe sahip olan sicill-i ahvâl kayıtlarının muhteviyatı, ulaşılmak istenen bilgiler açısından doyurucu niteliktedir. Bundan dolayı geleneksel bir Osmanlı sancağı hüviyetinde bulunan Malatya’daki memur sınıfı, 1879 tarihinde Dâhiliye Nezareti bünyesinde oluşturulan Sicill-i Ahvâl Komisyonu’nca tutulan Sicill-i Ahvâl Defterleri’ndeki kayıtlar ışığında incelenmiştir. Çalışmadaki veriler, kayıtların sunduğu 137 memur hakkındaki bilgiler ile sınırlandırılmıştır. Bu çalışmada, memurların yaptıkları görevler, göreve başlama ve ayrılış tarihleri, haklarındaki soruşturmalar ve sonuçları, doğum tarihi ve yerleri, babaları ile ilgili bilgiler, memurluğa geçiş süreçleri, okudukları okullar, maaş durumları, konuştukları diller, aldıkları taltif ve rütbeler ile gayrimüslim ise mensup olduğu millete dair bilgiler sunulmuştur. Ulaşılan bilgiler ışığında Osmanlı Devleti taşrasındaki memurlar hakkında sosyal statü, mesleki yeterlilik ve tercih edilebilirlik, maaş doyumu, soruşturma süreçleri ve sonucu ile ilgili uygulamalar gibi konularda genel bir tespite gidilmiştir.


Keywords


Tanzimat, Sicill-i Ahvâl, Memur, Malatya

Author: Danyal TEKDAL
Number of pages: 83-128
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/joh.39803
Full text:
Paylaş:
Journal of History School
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.