Journal of History School

ISSN:1308-5298

SPOR YAPAN BİREYLERİN AKRAN İLİŞKİLERİ VE AKRAN ZORBALIĞININ İNCELENMESİ


Araştırmada spor yapan bireylerin akran ilişkileri ve akran zorbalığının ortaya koyduğu etkileri incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma evrenini Fırat Üniversitesi alanı içerisinde spor yapan bireyler oluştururken, örneklemini ise tesadüfü yöntemle seçilmiş 200 kişi oluşturmaktadır. Çalışmamızda ‘Spor yapan bireylerin akran ilişkileri ve akran zorbalığının incelenmesi’ ölçmek üzere Bukowski, Hoza ve Boivin geliştirilen, Türkçe uyarlaması Atik, Doğan ve arkadaşları tarafından yapılan akran ilişkileri ölçeği ile Zorbalık eğilimlerinin ölçülmesinde ise Olweus tarafından geliştirilen ve dölek tarafında Türkçeye uyarlanan zorba/mağdur ölçeği kullanılmıştır. Çalışmada uygulanan istatistiksel analizler için dağılım normal olduğundan frekans, yüzde, ikili karşılaştırmalarda t testi, çoklu karşılaştırmalarda ise anova testi uygulanmıştır. Çalışmaya katılan bireylerin %51.0’ının erkek, %63.5’ inin 18-22 yaş aralığında %48.0’ının ilde yaşadığı ve %89’unun lisans düzeyinde bir eğitim seviyesine sahip olduğu görülmüştür. Yine spor yapan bireylerin aylık gelir durumları incelendiğinde %55.0’ının 1000 tl’ nin altında gelir düzeyine sahip oldukları tespit edilmiştir. Sonuç olarak spor yapan bireylerin akran ilişkileri ve zorbalık eğilimleri incelendiğimde; akran ilişkilerinde, olumsuz yansıtma, duygusal paylaşım eksikliklerinde ve zorbalık eğilimlerinde erkeklerin daha çok baskın oldukları görülürken, 18-22 yaş grubundaki bireylerin 28-32 yaş grubundakilere oranla daha çok benimsedikleri tespit edilmiştir. Yaşadığı yer, eğitim ve aylık gelir durumlarına göre anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır.


Keywords


Sporcular, Mağduriyet, Türkiye.

Author: Fatih Mehmet UĞURLU - Yakup KILIÇ, Eyyup YILDIRIM
Number of pages: 570-582
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/joh.40079
Full text:
Paylaş:
Journal of History School
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.