Journal of History School

ISSN:1308-5298

DEMOKRASİ, KATILIM VE TEKNOLOJİ: DEMOKRASİNİN TEKNOLOJİ PARADOKSLARI


Doğrudan demokrasi antik Yunan’dan miras kalmıştır ancak bugünün temsili demokrasisi Sanayi Devrimi’nin ürünüdür. Sanayi Devrimi’nden sonra gelen teknolojik yenilikler, temsili demokrasinin dünya coğrafyasına yayılmasına neden olmuştur. Yeni iletişim teknolojileri ile beraber temsili demokrasiden doğrudan demokrasiye tekrar geçilebileceği tartışmaları yapılmaya başlanmıştır. Yeni iletişim teknolojilerinin şüphesiz ki, kamuoyu oluşturma ve halkı bilinçlendirmede rolleri vardır. Ancak bu teknolojilerin toplumları bazı tehlikelerle yüz yüze getirdiği de bir gerçektir. Bu bağlamda, yeni iletişim teknolojilerinin demokrasiyi paradoksal bir sürece soktuğu açıkça görülmektedir. Demokrasi ve teknoloji ilişkisini açıklamakta tekno-septik ve tekno-optimist olmak üzere iki farklı yaklaşım bulunmaktadır. Burada özellikle tekno-septik yaklaşım merkezinde demokrasi ve teknoloji arasındaki ilişki incelenmiştir. Buradan hareketle teknolojinin demokrasiye yaptığı olumsuz katkılar mercek altına alınmış ve en nihayetinde bu olumsuz katkıların önüne geçilebilmesi için birtakım öneriler getirilmeye çalışılmıştır. Bu minvalde bu çalışmanın amacı, demokrasinin teknoloji paradokslarını ortaya koymak ve çözüm önerileri getirmeye çalışmaktır.


Keywords


Demokrasi, Teknoloji, Yeni İletişim Teknolojileri, Paradoks.

Author: Yusuf ÇİFCİ
Number of pages: 285-299
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/joh.40107
Full text:
Paylaş:
Journal of History School
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.