Journal of History School

ISSN:1308-5298

PEDAGOJİK FORMASYON ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK ÖNCESİ ÖĞRETMENLİK KİMLİKLERİ İLE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ


Bu araştırmanın amacı, pedagojik formasyon öğrencilerinin meslek öncesi öğretmenlik kimlikleri ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. İlişkisel tarama modelindeki araştırmanın evrenini, Fırat Üniversitesinde öğrenimine devam eden pedagojik formasyon öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklem ise çalışmaya dâhil olmaya gönüllü 245 öğretmen adayıdır. Araştırmanın verileri, Friesen ve Besley (2013) tarafından geliştirilen; Arpacı ve Bardakçı (2015) tarafından Türkçeye uyarlanan “Meslek öncesi öğretmen kimlik ölçeği” ve Kahramanoğlu, Yokuş, Cücük, Vural ve Şiraz (2018) tarafından geliştirilen “Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin analizi bilgisayar destekli istatistik programı ile yapılmıştır. Buna göre öğretmen adaylarının öğretmenlik kimliklerinde; kendilerini öğretmen olarak görme alt boyutunda cinsiyete göre kadınlar lehine anlamlı farklılık tespit edilirken; mezuniyet durumuna ve yaşa göre anlamlı farklılık belirlenmemiştir. Öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarda ise cinsiyet değişkeni açısından kadın öğretmen adayları lehine farklılık ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının meslek öncesi öğretmenlik kimlikleri ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki belirlenmiştir.


Keywords


Pedagojik formasyon, öğretmenlik kimliği, tutum, öğretmenlik mesleği

Author: Ayşe Ülkü KAN - Esra YEL
Number of pages: 300-321
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/joh.40114
Full text:
Paylaş:
Journal of History School
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.