Journal of History School

ISSN:1308-5298

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FİNANSAL OKURYAZARLIĞI: “KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ”


Bu çalışmada, Kırklareli Üniversitesi’nde okuyan öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda öğrencilerin finansal okuryazarlık seviyelerinin tespit edilmesi amacıyla 558 öğrenci üzerinde gerçekleştirilen anket çalışmasından elde edilen veriler SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. İlk olarak anketlerin güvenilirliği Cronbach's Alpha katsayısı ile test edilmiştir. Ardından, demografik özelliklerin farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için Pearson chi-squire test analizine tabi tutulmuştur. Analiz sonuçlarına göre, öğrencinin yaşadığı yer ve yaşı, cinsiyeti, sınıfı, öğretim durumu, anne ve babasının eğitim durumunun finansal okuryazarlık üzerinde belirleyici bir etkisi bulunmazken sadece öğrencilerin okudukları bölüm ile finansal okuryazarlık arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Sonuç olarak öğrencilerin bazı temel finansal konular hakkında bilgi sahibi olmalarına karşın yeterli düzeyde finansal okuryazar olmadıkları sonucu ortaya çıkmıştır.


Keywords


Finansal Okuryazarlık, Finansal Eğitim, Finansal Eğitim, Üniversite Öğrencisi.

Author: Berna AK BİNGÜL - Armağan TÜRK ,Rengin AK
Number of pages: 613-630
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/joh.40200
Full text:
Paylaş:
Journal of History School
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.