Journal of History School

ISSN:1308-5298

ERGENLERDE ALEKSİTİMİ İLE İNTERNET BAĞIMLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ


Bu çalışmanın amacı ergenlerde aleksitimi ile internet bağımlılığı arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışma 294 ergen üzerinde yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak Toronto Aleksitimi Ölçeği ve İnternet Bağımlılığı Ölçeği kullanılmıştır. Aleksitimi ve internet bağımlılığı arasındaki ilişki korelasyon ve regresyon analizi kullanılarak incelenmiştir. Yapılan analiz sonucunda aleksitimi ile internet bağımlılığı arasında pozitif bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca aleksitimi internet bağımlılığını pozitif yönde anlamlı düzeyde yordamaktadır. Çalışmanın bulguları literatürle ilişkiler açısından tartışılmış ve araştırmacı ve uygulayıcılara önerilerde bulunulmuştur.


Keywords


Aleksitimi, internet bağımlılığı, ergen

Author: Mustafa ERCENGİZ
Number of pages: 322-332
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/joh.40424
Full text:
Paylaş:
Journal of History School
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.