Journal of History School

ISSN:1308-5298

MARMARA ÖĞRENME ÇEVİKLİĞİ ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI


Araştırmanın amacı, bireylerin öğrenme çevikliği eğilimlerini ölçmede kullanabilecek Likert tipi bir ölçek geliştirmektir. Araştırma dört farklı çalışma grubuyla çalışılmıştır. Araştırmaya ilk, orta ve ortaöğretim kademelerinde görev yapan öğretmenler katılmıştır. Çalışmanın birinci aşamasında 690 öğretmenden veri elde edilmiş ve ölçeğin yapı geçerliliği ve güvenirliliğini test edilmiştir. Buna göre 30 maddelik İnsan İlişkilerinde Çeviklik, Sonuç yaratmada Çeviklik, Zihinsel Çeviklik, Değişimde Çeviklik, Özfarkındalık olmak üzere 5 alt boyutlu bir yapı ortaya çıkmıştır. İkinci aşamada ise bağımsız örneklem grubundan oluşan 444 öğretmenden veri elde edilerek yapı desteklenmiştir. AFA ve DFA sonrası ölçeğin toplam Cronbach Alpha güvenirlik değeri .938 ve .936 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin güvenirlilik çalışması için bağımsız 79 öğretmenden elde edilen verilerle test tekrar test çalışması yapılmıştır. Ölçeğin test tekrar test korelasyon kat sayılarının r=.21 ile r=64 değerleri arasında değişmektedir. Ölçeğin bağımsız gruplar t-testi ve alt-üst %27’lik gruplar arasında madde ve faktörlerin ayırt edici özellikte olduğu saptanmıştır. Ölçeğin ölçüt geçerliliği için bağımsız 63 öğretmenden veri elde edilmiş korelasyon değeri .849 düzeyinde ve pozitif anlamlı bulunmuştur. Yapılan analizler sonucu Marmara Öğrenme Çevikliği Ölçeği geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu ortaya konulmuştur.


Keywords


Öğrenme, Çeviklik, Öğrenme Çevikliği, Geçerlilik ve Güvenirlilik.

Author: Mustafa ÖZGENEL - Şebnem YAZICI
Number of pages: 365-393
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/joh.41492
Full text:
Paylaş:
Journal of History School
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.