SÂVÎ’NİN HÂŞİYE ALÂ TEFSÎRİ’L-CELÂLEYN ADLI ESERİNDE TASAVVUFÎ BOYUT
Tasawof Dimension in the Sawi’s Book Hashiye ala Tafsiri’l-Jalalayn

Author : Nihad DERVİŞEVİÇ
Number of pages : 1275-1311

Summary

Savi’nin Hâşiye alâ Tefsîri’l-Celâleyn adlı eseri, Celaleyn Tefsiri üzerine yazılan en iyi haşiyelerden biri olarak kabul edilmesine rağmen, tefsir literatürde bir müfessir olarak Sâvî ve bu eser hakkında çok az araştırma yapılmıştır. Bu eser, Kur’an’ın farklı yorum çeşitlerin yanı sıra, özellikle mutedil tasavvufî yorumlar bakımından zengindir. Hâşiyeyi diğer özelliklerin yanında asıl değerli kılan özelliği budur. Buna göre bu çalışma iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Sâvî’nin kısaca hayatı, ahlâkı, hocaları, öğrencileri, yazdığı eserleri ve tasavvuf ile ilişkisi hakkında temel bilgilere yer verilmiştir. İkinci bölümde Sâvî’nin Celâleyn Tefsiri üzerine yazdığı hâşiyesindeki tasavvufî etkiler değinilmiştir. Bu bölümde ilk olarak Sâvî’nin işârî ve hurûfi/bâtınî yorumları, daha sonra sırayla Sâvî’nin tasavvuf terminolojisini kullanımı, tasavvufî yorumlara atıfta bulunması, veliler, ârifler ve sâlihlerin fikirlerin yoruma katkıları araştırılmıştır. Aşırıya kaçan sûfileri kınaması ve mutedil sûfileri desteklemesi başlığı altında, Sâvî’nin tasavvufa olan aşkı ve mutedil duruşu sergilenmiş, bunun yanı sıra onun tasavvufî yorumları/düşünceleri desteklemek için zayıf hadisleri kullanmasına da işaret edilmiştir. Bu çalışma ile tesavvufî tefsir literatürünü zenginleştirmeyi ve belirtilen alanlardaki boşlukları doldurmayı amaçlamaktadır.

Keywords

Tefsir, Tasavvuf, Celâleyn Tefsiri, Sâvî, Hâşiye

Read:170

Download: 56