OKUMA GÜÇLÜĞÜNÜN GİDERİLMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA FERNALD YÖNTEMİNİN KULLANIMI
An Application for The Elimination of Reading Difficulties: Using The Fernald Method

Author : Özgür SİREM - Gizem Nur BAĞBAŞI, Özlem BAŞ
Number of pages : 1209-1227

Summary

Bu araştırmada okuma güçlüğünün giderilmesinde kullanılan Fernald yönteminin etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmada Fernald yönteminin bir öğrencinin okuma hızı, kelime tanıma düzeyi ve okuduğunu anlama düzeyini geliştirmedeki etkisi belirlenmiştir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tek denekli araştırma yöntemi kullanılmıştır. Amaçlı örnekleme yoluyla ölçüt örnekleme yöntemimin kullanılarak okuma güçlüğü yaşadığı tespit edilen dördüncü sınıf öğrencisi ile çalışma yapılmıştır. Bu kapsamda Akyol’un (2003) Ekwall ve Sahanker’den (1988, s. 412) uyarladığı Yanlış Analiz Envanteri öğrenciye çalışma öncesi ve çalışma sonrası uygulanmıştır. Çalışma iki gün arayla her gün 4 kelime toplam 40 kelime öğretme amacıyla toplam 10 günde yapılmıştır. Araştırmanın verileri betimsel istatiklerle analiz edilmiştir. Araştırmada çalışma yapılan öğrencinin okuma hızı, kelime tanıma düzeyi ve okuduğunu anlama düzeyi puanlarında anlamlı farklılıklar olduğu bulunmuştur. Araştırmada okuma güçlüğünün giderilmesinde kullanılan Fernald yönteminin öğrencinin okuma hızı, kelime tanıma düzeyi ve okuduğunu anlama düzeyinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Fernald yöntemi, okuma güçlüğü, kelima tanıma, okuma hızı, okuduğunu anlama.

Read:227

Download: 92