SELÇUKLULAR DÖNEMİNDE AKDENİZ TİCARETİ, TÜRKLER VE İTALYANLAR

Author :  

Year-Number: 2009-IV
Language : null
Konu : Selçuklu Tarihi
Number of pages: 53-75
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Keywords

Abstract

Keywords


 • ATAN (1990): Turhan Atan, Türk Gümrük Tarihi 1. Başlangıçtan Osmanlı Devletine Kadar, Ankara 1990.

 • BUCH (1982): Wilfried Buch, “14-15. Yüzyıllarda Kudüs’e Giden Alman Hacılarının Türkiye İzlenimleri”, çev. Yüksel Baypınar, Belleten, sayı: 183, (1982), s. 509-533.

 • CAHEN (1979): Claude Cahen, Osmanlılar’dan Önce Anadolu’da Türkler, çev. Yıldız Moran, İstanbul 1979.

 • CAHEN (2001): Claude Cahen, “13. Yüzyılın Başında Anadolu’da Ticaret”, çev. Aykut Derman, Cogito, sayı: 29, (2001), s. 132-143.

 • DAĞGÜLÜ (2004): İbrahim Başak Dağgülü, “13. Yüzyılda Alanya Tersanesi”, Toplumsal Tarih Dergisi, sayı: 127, (Temmuz 2004), s. 58-63.

 • DELİLBAŞI (1983): Melek Delilbaşı, “Ortaçağda Türk Hükümdarları Tarafından Batılılara Ahidnâmelerle Verilen İmtiyazlara Genel Bir Bakış”, Belleten, XLVII/185, (1983), s. 95-103.

 • DELİLBAŞI (1987): Melek Delilbaşı, “Anadolu Selçukluları ve Beylikler Döneminde Batı İle Ticarî İlişkilere Genel Bir Bakış”, Tarhte Türk Devletleri, c. 2, Ankara 1987, ss. 481-489.

 • ERDEM (2003): İlhan Erdem, “Türkiye Selçuklu-İlhanlı İktisadî, Ticarî İlişkileri ve Sonuçları”, AÜDTCFD, XXI/33, (Şubat 2003), ss. 4967.

 • FLEET (1999): Kate Fleet, European and Islamic Trade in the Early Ottoman State, the Merchants of Genoa and Turkey, Cambridge 1999.

 • HEYD (2000): W. Heyd, Yakın Doğu Ticaret Tarihi, çev. E. Z. Karal, Ankara

 • HOLT (1999): Peter Malcolm Holt, Haçlılar Çağı. 11. Yüzyıldan 1517’ye Yakındoğu, çev. Özden Arıkan, İstanbul 1999.

 • İBN BATTUTA (2004): İbn Battuta, Seyahatnâme, çev. A. Sait Aykut, c. I, İstanbul 2004.

 • İBN BİBİ (1996): İbn Bibi, El- Evâmirü’l-Ala’iye Fi’l-Umuri’l-Ala’iye, çev. Mürsel Öztürk, c. I, Ankara 1996.

 • İBN SAİD (1958): İbn Said el-Mağribi, Kitab Bast el-Arz Fi’t-Tu’l-ve’l-Arz, neşr. Huan Fernit Hıynes, Tatvan 1958.

 • İBNÜ’L-ESÎR (1987): İbnü’l-Esîr, El-Kâmil Fi’t-Târih, çevirenler: Ahmet Ağırakça-Abdülkerim Özaydın, c. I, İstanbul 1987.

 • İNALCIK (1979): Halil İnalcık, “The Rise of the Turcoman Maritime Principalities in Anatolia, Byzantium and Crusades”, BF., v. 9, Amsterdam 1985, s. 179-217.

 • İNALCIK (1986): Halil İnalcık, “The Yürüks: Their Origins, Expansion and Economic Role”, OCTS, Londra 1986, s. 39-65.

 • İNALCIK (2000): Halil İnalcık, “Osmanlı Devleti’nin Doğuşu Meselesi”, çev. Mehmet Öz, Söğüt’ten İstanbul’a: Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu Üzerine Düşünceler, derleyenler: Oktay Özel-Mehmet Öz, Ankara 2000, s. 225-240.

 • KHONIATES (2004): Niketas Khoniates, Historia, çev. Işın Demirkent,

 • JACOBY (1997): David Jacoby, “Silk Crosses the Mediterranean”, Le vie del Mediterraneo. Idee uomini, oggetti (Secoli XI-XIV.), Genova 1920 Nisan 1994, ed. G. Airaldi, Genova 1997, s. 55-79.

 • JOINVILLE (2002): Join de Joinville, Bir Haçlının Hatıraları, çev. Cüneyt Kanat, Ankara 2002.

 • LAIOU (2001): Angeliki E. Laiou, “Byzantine Trade with Christians and Muslims and the Crusades”, The Crusades from the Perspective of Byzantium and the Muslim World, Eds.: Angeliki E. Laiou and Roy Parviz Mottahedeh, Harvard Unv. Press, Washington, D. C., s. 157-196.

 • NICOL (2000): Donald M. Nicol, Bizans ve Venedik, Diplomatik ve Kültürel İlişkiler Üzerine, çev. Gül Çağalı Güven, İstanbul 2000.

 • ÖĞÜN (1991): Gülay Öğün, “Kıbrıs’ta İslâm Hakimiyeti ve Selçuklular Zamanında Kıbrıs İle Ticaret İlişkileri”, Kıbrıs’ın Dünü-Bugünü Uluslararası Sempozyumu, Gazi Mağusa 1991, s. 29-35.

 • PIRENNE (2005): Henri Pirenne, Ortaçağ Avrupası’nın Ekonomik ve Sosyal Tarihi, çev. Uygur Kocabaşoğlu, İstanbul 2005.

 • RUBRUCK (2001): Wilhelm von Rubruck, Moğollar’ın Büyük Hanına Seyahât 1253-1255, çev. Ergin Ayan, İstanbul 2001.

 • TURAN (1988): Osman Turan, Türkiye Selçukluları Hakkında Resmî Vesikalar, Ankara 1988.

 • TURAN (1999): Osman Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk-İslâm Medeniyeti,

 • TURAN (2002): Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, İstanbul 2002.

 • TURAN (1964): Osman Turan, “Ortaçağlarda Türkiye-Kıbrıs Münasebetleri”, Belleten, XXVIII/110, (1964), s. 209-227.

 • TURAN (1979): Osman Turan, “Ortaçağ Türkiyesi’nde İktisâdî ve İçtimaî Yükselişin Esasları”, Tarih Akışı İçinde Din ve Medeniyet, İstanbul 1979, s. 155-190.

 • TURAN (1990): Şerafettin Turan, Türkiye-İtalya İlişkileri I. Selçuklular’dan Bizans’ın Sona Erişine, İstanbul 1990.

 • UZUNÇARŞILI (1988): İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri, Ankara 1988 (4. baskı).

 • WITTEK (1986): Paul Wittek, Menteşe Beyliği, çev. O. Ş. Gökyay, Ankara 1986 (2. baskı).

 • YUVALI (1991): Abdülkadir Yuvalı, “Selçuklular Zamanında Kıbrıs’ın Anadolu İle Siyasî ve Ticarî İlişkileri”, Kıbrıs’ın Dünü-Bugünü Uluslararası Sempozyumu, Gazi Mağusa 1991, s. 37-43.

 • ZIBALDONE DA CANAL (1994): Zibaldone da Canal, Merchant Culture in Fourteenth Century Venice, çev. John E. Dotson, Medieval & Renaissance Texts & Studies, Binghamton, New York, 1994.

                                                                                                    
 • Article Statistics