KURULUŞ DEVRİNDE NİZÂMİYE MEDRESELERİNİN MÜDERRİSLERİ

Author :  

Year-Number: 2013-XVI
Language : null
Konu : Ortaçağ Tarihi
Number of pages: 263-287
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Keywords

Abstract

Keywords


 • Ahmed b. Muhammed b. İbrahim İbn-i Hallikan, Vefayât’ül- Ayan, (Tercüme Mehmed Rodosuzâde, (Haz. Havva Kurt) Selçuk Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. I, II, S. 8, Yıl, 1999.

 • Abdülkerim Kuşeyri, Kuşeyri Risâlesi, (Haz. Süleyman Uludağ), İstanbul 2003.

 • Ali Muhammed Sallâbî, Devleti Selâçika, Beyrut, 2008.

 • eş- Şehristani, el- Milel ve’n- Nihal, (Çev. M. Tan), İzmir 2006.

 • Fazlur Rahman, İslam, (Çev. M. Aydın – M. Dağ), Ankara 2012.

 • Hitti, Phlip K, İslâm Tarihi, (Çev. Salih Tuğ), c. 2, İstanbul 1980.

 • Hodgson, M. G. S, İslâm’ın Serüveni, (Çev. A. Aker- B. Çetinkaya), c. II, İstanbul 1993.

 • İbn-i Battuta, Seyahatnâme, (Haz. M. Çevik,) İstanbul 1996.

 • İbnü’l- Esir, el- Kâmil fit-Tarih, (Çev. A. Özaydın), c. X, İstanbul 1987.

 • İbn Kesir, el- Bidâye ve’n- Nihâye, (Çev. Mehmet Keskin), c. XII, İstanbul 2000.

 • Karadaş, Cağfer, “Sühreverdî ve İtikadî Görüşleri”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c.10, S. 2, Bursa 2002.

 • Kazıcı, Ziya, İslâm Müesseseleri Tarihi, İstanbul 1996.

 • Kemâleddin ibn el- Adim, Buğyat et- Talab fi Tarih Halab (Haz. Ali Sevim), Ankara 1976.

 • Kıvamüddin Burslan, Irak ve Horasan Selçukluları Tarihi, Ankara 1999.

 • Koçak, İnci, "Selçuklu Türklerine Yazılmış Bazı Arapça Şiirler" A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, XXXII, 1-2, 1988.

 • Köroğlu, Mehmet, Nizâmiye Medreselerinin İcra Ettiği Fonksiyon ve Etkilediği Coğrafya, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2006.

 • Nizâmülmülk, Siyasetnâme, (Çev. Nurettin Bayburtlugil), İstanbul 1987.

 • Ocak, Ahmet, Selçukluların Dini Siyaseti, İstanbul 2002.

 • Ocak, Ahmet, Selçuklu Medreselerinin Mağrib ve Endülüs Üzerindeki Etkileri, Turkish Studies Volume, 4/3 Spring 2009.

 • Özaydın, Abdülkerim, DİA, Nizâmiye, c. 37, İstanbul 2007.

 • Sadreddin el- Hüseyni, Ahbârü’d-Devleti’s-Selçûkiye, (Çev. N. Lügal), Ankara 1999.

 • Sıbt İbn el-Cevzi, Mir’atü’z-Zaman fi Târihi’l- Ayan (Çev. Ali Sevim), Ankara 2011.

 • Şemseddin Muhammed b. Ahmed, ez- Zehebî, Tarih’ül- İslâm, c. 33, Beyrut, 1987.

 • Tâcüddin Ebi Nasr Sübki, Tabakât’üş- Şâfiiyyet’il- Kübra, c. 4, 5, Kahire 1964.

 • Turan, Osman, Selçuklular Tarihi ve Türk- İslâm Medeniyeti, İstanbul 1980.

 • Yazıcı, Nesimi, İlk Türk İslâm Devletleri Tarihi, Ankara 2004.

 • Zekeriya b. Muhammed el- Kazvînî, Asâr’ül- Bilâd ve Ahbâr el- İbad (M. J. de Goeje, Leiden E. J. Brill), Mektebe Mişkât’il- İslâmiyye, 1967.

                                                                                                    
 • Article Statistics