İSLÂM COĞRAFYACILARININ ESERLERİNDE KÜRTLER HAKKINDAKİ RİVAYETLER (9. YÜZYIL – 13. YÜZYIL)

Author :  

Year-Number: 2014-XVII
Language : null
Konu : Orta Çağ
Number of pages: 165-187.
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Keywords

Abstract

Keywords


 • Ahmed b. İshak b. Cafer b. Vâzıh el-Ya’kub’î, Kitâb’ul-Buldân, (Çev. Murat Ağarı), İstanbul 2002.

 • Batur, D. Ahsen, Kürdoloji Yalanları, Selenge Yayınları, İstanbul 2011.

 • Ebu Ali Ahmed b. Ömer İbn Rusteh, Kitâbü’l- A’lâku’n-Nefise, (Haz. Y. Ziya Yörükan), İstanbul 2004.

 • Ebu Abdullah Muhammed b. Ahmed el-Mukaddesi, Ahsen’ et-Tekâsîm fi Mâ’rifet’il- Ekâlîm, (Tahkik, Gazi Talimat), Vezareti Sekâfi vel İrşad’ilKavmi, Dımışk, 1980.

 • Ebu’l- Hasan İbn Sa’d Mağribî, Kitab el- Cuğrafiya, (Neşreden, İsmail. el-Arabî), Beyrut 1970.

 • Ebu Hasan Ali b. Hüseyin Mesûdî, Murûcu‘z-Zeheb ve Meâdin’il- Cevher, c. I, Beyrut, 2005.

 • Ebu Hasan Ali b. Hüseyin Mesûdî, Murûc ez Zeheb ve Meâdin’il- Cevher, (Ter. D. Ahsen Batur), Selenge Yayınları, İstanbul 2004.

 • Ebu’l- Kasım Muhammmed b. Ali İbn Havkal, Sûretu’l-Arz, Dar’ul- Mektebet’il- Hayati Lit-Tıbaati ven Neşri, 1992.

 • Ebu’l- Kasım Ubeydullah b. Abdullah b. İbn Hurdazbih, el- Mesâlik ve’l- Memâlik, (Çev. Murat Ağarı), İstanbul 2008.

 • Kuveyt 1980.

 • Hudûdü’l- Âlem Mine’l-Meşrik İle’l- Mağrib, (Haz. V. Minorsky- Çev. A. Duman- M. Ağarı), İstanbul 2008.

 • Muhammed b. Abdullah Himyeri, Mu’cem’in Coğrafî, (tahkik, Dr. İhsan Abbas), Mektebe, Lübnan 1984.

 • Minorsky, V. Kürtler ve Kürdistan, (Çev. K. Fıratlı), Doz Yayınları, İstanbul 2004.

 • Şeşen, Ramazan, İslâm Coğrafyacılarına Göre Türkler ve Türk Ülkeleri, Ankara 2001.

 • Yakut el- Hamevî, Mu’cem’ül- Büldân, Dar’us sadr, c. 4, Beyrut 1957.

 • Yörükan, Yusuf Ziya, Müslüman Coğrafyacıların Gözüyle Ortaçağ’da Türkler, İstanbul 2004.

 • Zekeriya b. Muhammed el- Kazvînî, Âsâru’l–Bilâd ve Ahbâr’ül- İbâd, (M. J. de Goeje, Leiden : E. J. Brill), Mektebe Mişkât’il- İslâmiyye, 1967.

                                                                                                    
 • Article Statistics