TÜRKLERE KARŞI HAÇLI DONANMA İTTİFAKI TEŞEBBÜSÜ VE İZMİR HAÇLI SEFERİ: 1341 – 1351

Author :  

Year-Number: 2015-XXI
Language : null
Konu : Ortaçağ Tarihi
Number of pages: 1-58.
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Keywords

Abstract

Keywords


 • ANONIMO ROMANO, Cronica. Vita di Cola di Rienzo, a cura di Ettore Mazzali, Rizzoli 1991.

 • CESSI, R. – SAMBIN, P., Le Deliberazioni del Consiglio dei Rogati (Senato). Serie Mixtorum, Volume I, Libri I-XIV [1293-1331], Deputazione di Storia Patria per le Venezia, Venezia 1960.

 • CESSI, R. – BRUNETTI, M., Le Deliberazioni del Consiglio dei Rogati (Senato). Serie Mixtorum, Volume II, Libri XV-XVI [1332-1333], Deputazione di Storia Patria per le Venezia, Venezia 1961.

 • CRONACA A LATINA. Cronaca Veneziana del 1343, a cura di Caterina Negri di Montenegro, Perugia 2004.

 • DEMO, E., Venezia-Senato. Deliberazioni Miste. Registro XXII, (1344- 1345), Venezia 2007.

 • DOUKAS, Tarih. Anadolu ve Rumeli 1326-1462, Çev.: Bilge Umar, İstanbul 2008.

 • urkunden des Mittelalters und der Neueren Zeit), Munich-Berlin 1960.

 • DUKAS, Bizans Tarihi, Çev.: V. L. Mirmiroğlu, İstanbul Enstitüsü. Yay., İstanbul 1956.

 • EFLÂKÎ, A., Âriflerin Menkıbeleri, Çev.: Tahsin Yazıcı, c. II, Hürriyet Yay., İstanbul 1979.

 • GIRARDI, F., Venezia-Senato. Deliberazioni Miste. Registro XX, (1341- 1342), vol. 10, Venezia 2004.

 • GIRARDI, F., Venezia-Senato. Deliberazioni Miste. Registro XXIII, (1345-1347), vol. 10, Venezia 2004.

 • İBN SAİD EL MAĞRİBİ, Kitab Bast el-Arz Fi’t-Tu’l-ve’l-Arz, neşr. Huan Fernit Hıynes, Tatvan 1958.

 • KANTAKUZENOS, J., Geschichte. Übersetzt und Erläutert von Georgios Fatouros und Tilman Krischer, Zweiter Teil (Buch II), Stuttgart 1986.

 • MUNTANER, R., Chronicle, İngilizce Çev.: Lady Goodenough, Cambridge Unv. Press, Ontario 2000.

 • PACHYMERES, G., Bizanslı Gözüyle Türkler, Çev. İlcan Bihter Barlas, İlgi Kültür Sanat Yay., İstanbul 2009.

 • ALEXANDRESCU-DERSCA, M., “L’éxpedition d’Umur Beg d’Aydin aux bouches du Danube (1337 ou 1338)”, Studia et Acta Orientalia, vol. 2, (1960), s. 3-23.

 • AZZARA, C. – LEVANTINO, L., Venezia-Senato. Deliberazioni Miste. Registro XXI, (1342-1344), Venezia 2006.

 • BALARD, M., La Romanie Génoise (XIIe – Début du XVe Siécle), Vol. I, Genova 1978.

 • BALARD, M., “The Genoese in the Aegean (1204 – 1566)”, içinde: Latins and Greeks in the Eastern Mediterranean After 1204, Eds. Benjamin Arbel, Bernard Hamilton, David Jacoby, London 1989, s. 158 – 174.

 • CARIM, F., Tarih’in Türk’e Yüklediği Çetin Görev. Katalanlar’ın Saldırısı Türkler ve Türkopl’ler, Garanti Yay., İstanbul 1965.

 • CARR, M., “The Hospitallers of Rhodes and Their Alliances Against the Turks, 1306-1348”, Islands and Military Orders c. 1291 – c. 1798, eds. Emmanuel Buttigieg – Simon Philipsss, London 2013, s. 167-176.

 • CARR, M., “Trade and Crusade? The Zaccaria of Chios and Crusades Against the Turks”, Contact and Conflict in Frankish Greece and Aegean 12041453, eds. Nikolaos G. Chrissis – Mike Carr, London 2014, s. 115-134.

 • DARKOT, B., “Rodos”, İA., c. 9, (1997), s. 754.

 • DELİLBAŞI, M., “Aydınoğlu Hızır Bey’e Ait Bir Ahidnâme Taslağı”, içinde: CIEPO XIV. Sempozyumu, (Çeşme 18-22 Eylül 2000), Ankara 2004, s. 97-107.

 • DENNIS, George T., “1403 Tarihli Bizans-Türk Antlaşması”, Çev.: Melek Delilbaşı, AÜDTCF Tarih Araştırmaları Dergisi, cilt 29, sayı I, (1978), s. 153-166.

 • EMECEN, F., İlk Osmanlılar ve Batı Anadolu Beylikler Dünyası, Kitabevi Yay., İstanbul 2003.

 • ERSAN, M., “Katalanlar’ın Anadolu’daki Faaliyetleri: 1304”, Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Sempozyumu (13-15. Yüzyıllar), 18-20 Ekim 2004, Balıkesir 2005, s. 76-84.

 • FAILLER, A., “Ephése fut-elle prise en 1304 par les Turcs de Sasan?”, Revue des études byzantines, tome 54, (1996), s. 245-248.

 • HEYD, W., Yakın Doğu Ticaret Tarihi, Çev.: E. Z. Karal, TTK Yay., Ankara 2000.

 • HOUSLEY, N., The Avignon Papacy and the Crusade, 1305-1378, Oxford 1986.

 • HOUSLEY, N., The Later Crusades 1274-1580. From Lyons to Alcazar, Oxford Unv. Press, London 1992.

 • İNALCIK, H., “The Rise of the Turcoman Maritime Principalities in Anatolia, Byzantium and Crusades”, Byzantine Forschungen, v. 9, (1985), s.

 • JACOBY, D., “Catalans, Turcs et Vénitiens en Romanie (1305-1332): un nouveau témoignage de Marino Sanudo Torsello”, Studi Medievali, s. III, vol. XV/1, (1974), s. 217-261.

 • JACOBY, D., “Lens Gens de Mer Dans La Marine de Guerre Venetienne de la Mer Egee aux XIV. et XV. Siecles”, içinde: La genti del Mare Mediterraneo, a cura di R. Ragosta, Napoli 1981, s. 169-201.

 • KIEL, M., “Birgi Tarihi ve Tarihî Coğrafyası”, çev. R. H. Ünal, Birgi. Tarihi, Tarihî Coğrafyası ve Türk Dönemi Anıtları, Haz.: Rahmi Hüseyin Ünal, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 2001.

 • KURAT, A. N., Çaka Bey. İzmir ve Civarındaki Adaların İlk Türk Beyi (M. S. 1081-1096), İstanbul 1966.

 • LAIOU, A. E., “Marino Sanudo Torsello, Bizans ve Türkler: Türkler’e Karşı İttifâkın Perde Arkası 1332-1334”, Çev.: Murat Keçiş, AÜDTCFD, c. XXII, sayı: 34, (2003), s. 183-205.

 • LUTTRELL, A., “Venice and the Knights Hospitallers of Rhodes in the Fourteenth Century”, Papers of the British School at Rome 26, London 1958, s.

 • LUTTRELL, A., 1965. “The Crusade in the Fourteenth Century”, içinde: Europe in the Late Middle Ages, Ed.: J. R. Hale, Nortwestern Unv. Press, London 1965, s. 122-154.

 • LUTTRELL, A., “The Hospitallers of Rhodes Confront the Turks: 1306- 1421”, içinde: Christians, Jews and Other Worlds: Patterns of Conflict and Accomodation, Ed.: P. F. Gallagher, University Press of Amerika, Lanham 1988, s. 80-116.

 • ed. 1993. NICOL, D. M., Bizans ve Venedik, Diplomatik ve Kültürel İlişkiler Üzerine, Çev.: Gül Çağalı Güven, Sabancı Yay., İstanbul 2000. OSTROGORSKY, G., Bizans Devleti Tarihi, Çev.: Fikret Işıltan, TTK yay., Ankara 1999. ÖDEN, Z. G., “Bizans İmparatorluğu’nun Türklere Karşı Alan ve Katalanlar İle İttifâkı”, İÜEFTD, sayı: 35 (Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız Hatıra Sayısı), İstanbul 1994, s. 123-129. ROBBERT, L. B., “Venice and the Crusades”, A History of the Crusades, ed. K. M. Setton, c. 5, (1985), s. 379-451. RODDY, S., The Correspondence of Marino Sanudo Torsello, University of Pennsylvania, 1971 (Yayımlanmamış doktora tezi). SAVVIDES, A. G. C., “Nakshe”, EI.

 • siécles), De Boccard, Paris 1975. TURAN, O., Selçuklular Tarihi ve Türk-İslâm Medeniyeti, Boğaziçi Yay., İstanbul 1999. UZUNÇARŞILI, İ. H., Anadolu Beylikleri, Ankara 1988. UZUNÇARŞILI, İ. H., Osmanlı Tarihi, c. I., TTK Yay., Ankara 1988. VRYONIS, S., The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor and the Process of Islamization from the Eleventh through the Fifteenth Century, Berkeley 1971. WITTEK, P., Menteşe Beyliği, Çev.: O. Ş. Gökyay, TTK Yay., Ankara 1986, (2. baskı). YINANÇ, M. H., Düstûrnâme-i Enverî Medhal, İstanbul 1929. ZACHARIADOU, E. A., Trade and Crusade, Venetian Crete and the Emirates of Menteshe and Aydin (1300-1415), Hellenic Institute of Byzantine and Post-Byzantine Studies, Venice 1983. ZACHARIADOU, E. A., “MIA  SYN Y  AÎDHNOY”, Byzantinische Zeitschrift 55, (1962), s. 254-265. ZACHARIADOU, E. A., “Prix et Marchés des Céréales en Romanie (1343-1445)”, Nuova Rivista Storica, LXI,(1977), s. 291-306. ZACHARIADOU, E. A., “The Catalans of Athens and the Begining of the Turkish Expansion in the Aegean Area”, Studi Medievali, 3a Serie, XXI,(1980), s. 821-838. ZACHARIADOU, E. A., “Holy War in the Aegean during the Fourteenth Century”, MHR, v. 4, no. I, (1989), s. 212-225. ZACHARIADOU, E. A., “Umur Pasha”, EI. , c. X, (2000), s. 867. ZACHARIADOU, E. A., “Udj”, EI. , c. X, (2000), s. 777. ZHUKOV, K., “The ‘Destan of Umur Pasha’ in the Light of the ‘Kitab-ı Bayriye’ by Piri Reis”, XI. Türk Tarih Kongresi, c. III, Ankara 1994, s. 893

                                                                                                    
 • Article Statistics