II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ FİKİR AKIMLARINDA KADIN VE EVLİLİK TARTIŞMALARI

Author :  

Year-Number: 2016-XXVI
Language : null
Konu : TARİH
Number of pages: 33-56.
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Keywords

Abstract

Keywords


 • ALTINTAŞ, Ramazan, Bütün Yönleriyle Cahiliye, Pınar Yayınları, İstanbul, 2007.

 • ALTINTAŞ, Ramazan, “ Cahiliye Arap Toplumunda Kadın”, Diyanet İlmi Dergi, C.37, S.1, Ankara- 2001, s.61-86.

 • AVCI, Yasemin, “Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Döneminde “Otoriter Modernleşme” ve Kadının Özgürleşmesi Meselesi”, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S.21, 2007, s.2

 • AYDIN, M. Akif, “Osmanlı Toplumunda Kadın ve Tanzimat Sonrası Gelişmeler”, Sosyal Hayatta Kadın, İslami İlimler Vakfı Ensar Neşriyat, İstanbul, 1996 s. 143-156.

 • AYDIN, M. Akif, “ Mehir ”, İslam Ansiklopedisi, C.28, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2003, s.389-391.

 • AYDIN, M. Akif, “Hûkuk-ı Ậile Kararnâmesi”, İslam Ansiklopedisi, C.18, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, 1998, s.314-318.

 • BARKAN, Ömer Lütfü, “Türk Toprak Hukuku Tarihinde Tanzimat ve 1274 (1858) Tarihli Arazi Kanunnâmesi”, Türkiye’de Toprak Meselesi, Gözlem Yayınları, İstanbul, 1980, s.291-375.

 • BERKES, Niyazi, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2003.

 • CEVAD, Ali, El-Mufassal fî Tarihi'l-Arab Kable’l-İslâm, C.4, Bağdat, 1993.

 • ÇEKER, Orhan, Arâzi Kanunnâmesi, Ebru Yayınları, İstanbul, 1985.

 • DAĞLAR, Oya, “II. Meşrutiyet’in İlanının İstanbul Basınındaki Yansımaları” İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Dergisi, No:38, 2008, s.141-159.

 • DEMİRCAN, Adnan, "Cahiliyye ve Hz. Peygamber Döneminde Çok Kadınla Evlilik", İstem, S.2, 2003, s. 9-32.

 • DURAKBAŞA, Ayşe, Halide Edip Türk Modernleşmesi ve Feminizm, İletişim Yayınları, İstanbul, 2002.

 • EKİNCİ, Ekrem Buğra, “Osmanlı Hukukunda İzinnâme ile Nikâh”, Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları Dergisi, C.1, S.2, İstanbul, 2006, s.41

 • ERDOĞAN, Dilşen İnce, Sırat-ı Müstakim, Sebilü’r-Reşat Dergisi’nin Kadına Bakışı, (Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, İzmir, 2001.

 • ERDOĞAN, Dilşen İnce, “ II. Meşrutiyet Dönemi Toplumsal Kültür Anlayışı İçinde Kadın Olgusu ve Tesettür Meselesi”, 3. Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak “Kadın”: Edebiyat, Dil, Kültür ve Sanat Çalışmalarında Kadın Sempozyumu, Konya, 2010, s.545-554.

 • ERKUL, Ali, “Eski Türklerde Evlenme Gelenekleri”, Türkler, C.3,Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, s.90-101.

 • ESKİKURT, Ayşegül, II. Meşrutiyet Dönemi Osmanlı Modernleşmesinin Kadınla İlgili Ayetlerin Yorumlarına Yansıması, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya 2007.

 • GÖKALP, Ziya, Türk Medeniyet Tarihi, Kültür Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1976.

 • GÜLER, Ali, “İlk Yazılı Türkçe Metinlerde Aile ve Unsurları”, Sosyo Kültürel Değişme Sürecinde Türk Ailesi, C.1, T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, Ankara 1992, s.69-81.

 • GÜMRÜKÇÜOĞLU, Saliha Okur, “İslam Aile Hukukunda Kadının Mehir Hakkına Toplumun Bakış Açısı Üzerine Bir Değerlendirme”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.17, S.4, Ankara, 2013, s.223-256.

 • GÜNALTAY, Şemseddin, İslam Öncesi Araplar ve Dinleri, Ankara Okulu Yayını, Ankara, 1997.

 • GÜNALTAY, Şemseddin “İslam’dan Önce Araplar Arasında Kadının Durumu, Aile ve Türlü Nikâh Şekilleri”, Marife Dergisi, S.3, 2001, s.189

 • İNAN, Afet, Tarih Boyunca Türk Kadının Hak ve Görevleri, Milli Eğitim Basım Evi, İstanbul, 1975.

 • KAFESOĞLU, İbrahim, Eski Türk Dini, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1980.

 • KAHRAMAN, Abdullah, “Mansurizade Said’in Klasik Fıkıhçılara Yönelttiği Bazı Eleştiriler”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi eDergisi, C.5, S.1, 2001, s.1-29.

 • KENANOĞLU, M. Macit, “1858 Arazi Kanunnâmesi ve Uygulanması”, Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları Dergisi, S.1, 2006, s.107

 • KIZILTAN, Mübeccel, GENÇTÜRK, Tülay, Atatürk Kitaplığı Fatma Aliye Hanım Evrakı Kataloğu-I, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yayınları, İstanbul, 1993.

 • KODAMAN, Bayram, Abdülhamit Devri Eğitim Sistemi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, İstanbul, 1988.

 • KOLOĞLU, Orhan, Osmanlı’dan 21. Yüzyıla Basın Tarihi, Pozitif Yayınları, İstanbul, 2006.

 • KÖYMEN, Mehmet Altay, “Alp Arslan Zamanı Türk Toplum Hayatı” Selçuklu Araştırmaları Dergisinin Dördüncü Sayısından Ayrı Basım, Güven Matbaası, Ankara, 1973, s. 1-73.

 • KUR’AN-I KERİM MEẬLİ, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, 2005.

 • KURNAZ, Şefika, II. Meşrutiyet Döneminde Türk Kadını, Milli Eğitim Yayınları. Eğitim Dizisi, İstanbul, 1996,

 • KURNAZ, Şefika, Cumhuriyet Öncesinde Türk Kadını (1839-1923), Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1997.

 • MANDALOĞLU, Mehmet, “ İslamiyet’ten Önce Türklerde Aile Hukuku ”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S.33, Konya, 2013, s.134-159.

 • ORTAYLI, İlber, “Tanzimat Adamı ve Tanzimat Toplumu”, Tanzimat, Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu, Haz.: Halil İnalcık-Mehmet Seyidanlıoğlu, Phoenix Yayınları, Ankara,2006, s.283-316.

 • ÖGEL, Bahaddin, Türk Kültürünün Gelişme Çağları, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul,1988.

 • ÖZTÜRK, Mustafa,“Kur’an’ın Anlaşılması Açısından Kur’an Öncesi Mekke Toplumu” 8. Türkiye Tefsir Akademisyenleri Buluşması, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Başkanlığı- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı-Kültür Müdürlüğü, 1-3 Temmuz-2011, s:238-252.

 • SEVİNÇ, Necdet, Eski Türklerde Kadın ve Aile, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul, 1987.

 • ŞİNASİ, Şair Evlenmesi, Hazırlayan: Ömer Erdem, Morpa Kültür Yayınları, İstanbul, 2000.

 • Hıfzı Topuz, II. Mahmut’tan Holdinglere Türk Basın Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2003.

 • TÜRKDOĞAN, Orhan, “Türk Ailesinin Genel Yapısı” Sosyo Kültürel Değişim Sürecinde Türk Ailesi, C.1, T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayını, Ankara, 1992, s.1-38.

 • ÜNAL, Mehmet, “Medeni Kanunun Kabulünden Önce Türk Aile Hukukuna İlişkin Düzenlemeler ve Özellikle 1917 Tarihli Hukuk-i Aile Kararnamesi”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.34, S.1, Ankara, 1977, s.195-231.

 • YAKUT, Esra, “ Eski Türklerde Hukuk ”, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, C.1, S.3, Eskişehir, 2002, s.401-426.

                                                                                                    
 • Article Statistics