(H.1252/M.1836) YILI NÜFUS SAYIMINA GÖRE VAN KAZASINA BAĞLI MÜSLİM KÖYLERİN DEMOGRAFİK YAPISI

Author :  

Year-Number: 2016-XXVI
Language : null
Konu : Tarih
Number of pages: 87-115.
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Keywords

Abstract

Keywords


 • ALPER, Cengiz, Çeşitli Yönleriyle Van, Uğur kitabevi, Ankara, 1983.

 • BARKAN, Ömer Lütfi, ‘‘Tarihi Demografi Araştırmaları ve Osmanlı Tarihi’’ Türkiyat Mecmuası, C. 10, 1953, ss. 1-25.

 • ÇADIRCI, Musa Çadırcı, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapısı, TTK Yayınları, Ankara, 1997.

 • ÇORUH, Haydar Çoruh, ‘‘Erzurum’daki Türk ve Ermeni Nüfusunu Gösteren 1847 Tarihli Nüfus Defteri’’, Ermeni Araştırmaları, Sayı 6, 2002.

 • DOĞAN, Cabir Doğan, ‘‘II. Mahmut Dönemi Osmanlı Merkezileşme Politikasının Doğu Vilayetlerinde Uygulanması’’ Turkish Studies, Volume 6/4, 2011, pp. 505-521.

 • GÖRDEĞİR, Ercan, 2794 ve 2796 Numaralı Van Vilayeti Nüfus Defterlerinin Transkripsiyon ve Değerlendirilmesi, Erciyes Üniversitesi, SBE, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Kayseri, 2014.

 • GÖYÜNÇ, Nejat, ‘‘Van’’, İA, c. 13, MEB, İstanbul, 1986.

 • GÜL, Abdulkadir Gül, ‘‘XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Erzincan ve Köylerinin Demografik ve İskan Yapısı (1835 Tarihli Nüfus Defterine Göre)’’, Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 11/2, 2009, ss. 163-182.

 • KARPAT, Kemal H., Osmanlı Nüfusu (1830-1914), Çeviri: Bahar Tırnakçı, Timaş Yayınları, İstanbul, 2010.

 • KILIÇ, Orhan, XVI. ve XVII. Yüzyıllarda Van(1548-1648), Van Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yayınları, Van, 1997, s. 4.

 • KILIÇ Kılıç, ‘‘Van’’, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA), C.42, İstanbul: Diyanet Vakfı Yayınları, 2012, ss. 505-510.

 • KOÇ, Yunus, ‘‘Ömer Lütfi Barkan’ın Tarihsel Dmeografi Çalışmalarına Katkısı ve Klasik Dönem Osmanlı Nüfus Tarihinin Sorunları’’, Bilig, Sayı 65, 2013, ss. 177-202.

 • KOÇAK, Zülfiye; TAŞKIRAN Hasan, ‘’2793 Numaralı Ahlat Kazası Müslim Nüfus Defteri (30 Rebiyülevvel 1252/15 Temmuz 1836)’nin Tanıtım ve Değerlendirilmesi’’, Tarih Okulu Dergisi, Sayı XVII, 2014, ss. 421-442.

 • KOÇAK, Zülfiye; TAŞKIRAN Hasan, ‘Adilcevaz Kazasının İlk Nüfus Sayımı (30 Rebiyülevvel 1252/15 Temmuz 1836)’’, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Cilt 3, Sayı 4, 2014, ss. 718-738.

 • KODAMAN, Bayram Kodaman, Osmanlı Devrinde Doğu Anadolu’nun İdari Durumu, Anadolu Basın Birliği Yayınları, Ankara, 1986.

 • Köylerimiz, Başbakanlık Basım Evi, Ankara, 1968.

 • McCARTY, Justin, Müslümanlar ve Azınlıklar, Çeviren: Bilge Umar, İnkılap Yayınevi, Ankara, 1998.

 • Peçevi İbrahim Efendi, Peçevi Tarihi I, Hazırlayan: Bekir Sıtkı Baykal, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları.1999, Ankara.

 • PABOUDJIAN, Paul B. ; KÊVORKIAN, Raymond H., 1915 Öncesinde Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermeniler, Aras Yayıncılık, 2012,

 • SEVİM, Ali Sevim, Anadolu’nun Fethi Selçuklular Dönemi, TTK, Ankara, 2000.

 • SÜMER, Faruk, Selçuklular Döneminde Doğu Anadolu Türk Beylikleri, TTK, Ankara, 1990.

 • UZUNÇARŞILI, İ. H., Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri, TTK, 2003, Ankara.

 • Van İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Önergesi, Karar Sayısı: 145, Van, 2010.

 • TELCİ, Cahit, ‘‘Aydın Livası’nın Nüfusu Hakkında H. 1261/M.1845 Tarihli Bir Defter’’, Tarih İncelemeleri Dergisi, XXI/1, 2006, ss. 165-198.

 • YAZICI, Nesimi Yazıcı, ‘‘Osmanlılarda Yetimlerin Korunması Üzerine Bazı Değerlendirmeler’’, AÜİFD, Cilt XLVIII, Sayı 1, 2006, ss.1-46.

                                                                                                    
 • Article Statistics