XIX. YÜZYILIN İLK YARISINDA YOZGAT’IN SOSYO-EKONOMİK VE DEMOGRAFİK YAPISI

Author :  

Year-Number: 2016-XXVI
Language : null
Konu : Tarih
Number of pages: 117-143.
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Keywords

Abstract

Keywords


 • Acun, Hakkı; Tüm Yönleri İle Çapanoğulları ve Eserleri, Ankara 2005.

 • Ahmed Lütfi Efendi, Vak’anüvîs Ahmed Lûtfî Efendi Tarihi, (haz. Yücel Demirel, Tamer Erdoğan), cilt 2-3, İstanbul 1999.

 • Akyıldız, Ali; Osmanlı Bürokrasisi ve Modernleşme, İletişim Yayınları İstanbul 2006.

 • Çadırcı, Musa; “Türkiye’de Muhtarlık Teşkilatının Kurulması Üzerine Bir İnceleme” Belleten, cilt XXXIV, sayı 135, Ankara 1970.

 • Çadırcı, Musa; Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapısı, TTK Yayınları, Ankara 1997.

 • Çimen, Adnan; “Sayım, Kayıt Düzeni Ve Teşkilatlanma Açısından Osmanlıda Nüfus Hizmetleri”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 3, Ankara 2012.

 • Devellioğlu, Ferit; Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lügat, Aydın Kitabevi, 28.baskı Ankara 2011.

 • Erkal, Mehmet – İnalcık, Halil; “Cizye”. DİA, VIII. İstanbul 1993.

 • Karaca, Taha Niyazi; Yozgat Ermeni Ayaklanmaları ve Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey Olayı, İstanbul 2008.

 • Karaca, Taha Niyazi; “Osmanlı Devleti’nde Toprak Düzeni ve Bozok Sancağı”, Osmanlı Devleti ve Bozok Sancağı, Türk Ocağı Yozgat Şubesi Yayınları, Ankara 2000.

 • Karaca, Taha Niyazi; “Yozgat Eğitim Tarihine Katkı”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı 17, Kayseri 2004.

 • Kazıcı, Ziya, Osmanlı’da Vergi Sistemi, Bilge Yayınları, İstanbul 2005.

 • Kıvrım, İsmail; “Nüfus Defterlerine Göre 19. Yüzyılın Ortalarında Şebinkarahisar’ın (Karahisar-ı şarkî) Nüfus Yapısı, Karadeniz İncelemeleri Dergisi, Güz 2015, sayı 19, Trabzon 2015.

 • Koç, Yunus; “Yozgat”, DİA, cilt 43, İstanbul 2013, ss.559-564.

 • Ocak, Ahmet Yaşar; “Bozok”, Diyanet İslam Ansiklopedisi (DİA), II, İstanbul 1992, s.321.

 • Oğuz, Süleyman; Osmanlı Vilayet İdaresi ve Doğu Rumeli Vilayeti ( 1878-1885), Ankara 1986.

 • Ortaylı, İlber; Hukuk ve İdare Adamı Olarak Osmanlı Devletinde Kadı, Ankara 1994.

 • Ortaylı, İlber; Tanzimat Devrinde Osmanlı Mahalli İdareleri 1840- 1880, TTK Yayınları, Ankara 2011.

 • Özcan, Abdülkadir; “Dergah-ı ali”, DİA, cilt 9, İstanbul 1994.

 • Özcan, Abdülkadir; “Kapıcı”, DİA, cilt 24, İstanbul 2001.

 • Özger, Yunus; Bayburt Nüfus Defterleri 1835-1848, Bakütam Yayınları, Ankara 2015.

 • Pakalın, Mehmet Zeki, Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, cilt 2, MEB Yayınları, İstanbul 1983.

 • Polat, Serkan; “Çapanoğlu Ahmed Paşa’nın Muhallefâtı”, Tarih Okulu Dergisi, Aralık 2015, Yıl 8, Sayı XXIV, ss. 85-120.

 • Şemseddin Sami, Kâmûs-ı Türkî, Enderun Kitabevi, İstanbul 1989.

 • Yinanç, Refet; Dulkadir Beyliği, Ankara 1989.

 • Ankara 1974.

                                                                                                    
 • Article Statistics