ASKERİ DARBELERİN TÜRKİYE-AVRUPA İLİŞKİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: 1960,1971 VE 1980 ASKERİ DARBELERİNİN BİR İNCELEMESİ

Author :  

Year-Number: 2016-XXVI
Language : null
Konu : Cumhuriyet Tarihi
Number of pages: 417-458.
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Keywords

Abstract

Keywords


 • Ahmad, Feroz, Demokrasi Sürecinde Türkiye, Çev: Ahmet Fethi, İstanbul: Hil Yayınları, 1994

 • Akalın, Cüneyt, Askerler ve Dış Güçler: Amerikan Belgeleriyle 27 Mayıs Olayı, İstanbul: Cumhuriyet, 2000

 • Alkan, Ahmet T. , İkinci Meşrutiyet Devrinde Ordu ve Siyaset, İstanbul: Ufuk, 2001

 • Arı, Tayyar, Amerika’da Siyasal Yapı Lobiler ve Dış Politika, İstanbul: Alfa, 1997

 • Aydemir, Şevket Süreyya, İhtilalin Mantığı ve 27 Mayıs İhtilali, İstanbul: Remzi, 1999

 • Birand, Mehmet Ali, Türkiye’nin Büyük Avrupa Kavgası 1959– 2004, İstanbul: Doğan Kitapçılık, 2005

 • Birand, Mehmet Ali, Türkiye’nin Ortak Pazar Macerası, İstanbul: Milliyet Yayınları,1986

 • Bozdemir, Mevlüt, Türk Ordusunun Tarihsel Kaynakları, Ankara: AÜSBF Yay. , 1982

 • Çalış, Şaban H. , Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri: Kimlik Arayışı, Politik Aktörler ve Değişim, Ankara: Nobel, 2008

 • Dağı, İhsan D. , Türk Dış Politikasında Gelenek ve Değişim, Ankara: Siyasal Kitabevi, 1998

 • Fırat, Melek, 1960–1971 Arası Türk Dış Politikası ve Kıbrıs Sorunu, Ankara: Siyasal Kitapevi, 1997

 • Finer, Samuel H. , The Man on Horseback, London and Dunmow: Pall Mall Pres, 1962

 • Gönlübol, Mehmet, Olaylarla Türk Dış Politikası, Ankara: Siyasal Kitabevi, 1996

 • Hale, William, Türkiye’de Ordu ve Siyaset, Çev: Ahmet Fethi, İstanbul: Hil Yay. , 1996

 • Huntington, Samuel, Political Order in Changing Societies, New Haven: Yale University Pres, 1969

 • İlhan, Suat, Türk Askeri Kültürünün Tarihi Gelişmesi, İstanbul: Ötüken, 1999

 • Kaçmazoğlu, Bayram, 27 Mayıs’tan 12 Mart’a Türkiye’de Siyasi Fikir Hareketleri, İstanbul: Birey, 1995

 • Karatepe, Şükrü, Darbeler Anayasalar Ve Modernleşme, İstanbul: İz Yayıncılık, 1997

 • Karluk, Rıdvan, Avrupa Birliği ve Türkiye, İstanbul: Beta, 1998

 • Kitapçı, Zekeriya, Hz. Peygamberin Hadislerinde Türkler, Selçuklular, Moğollar, Konya: Yedikubbe, 1996

 • Kongar, Emre, 21.Yüzyılda Türkiye, İstanbul: Remzi, Ekim 1998

 • Lewis, Bernard, Modern Türkiye’nin Doğuşu, çev: Metin Kıratlı, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1996

 • Mackenzie, Kenneth, Turkey in Transition: The West’s Neglected Ally, Institue For European & Strategic Studies, Europan Security Studies, No:1, 1984

 • Nordlinger, Eric A., Soldiers in Politics: Military Coups and Goverments, New Jersey, Prantice- Hall, 1977

 • Oltaylı, İlber, Osmanlı İmparatorluğu’nda Alman Nüfuzu, İstanbul: İletişim, 1998

 • Oran, Baskın,Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşı’ndan Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, C.I ve C.II, İstanbul: İletişim, 2002

 • Özdağ, Ümit, Menderes Döneminde Ordu-Siyaset İlişkileri ve 27 Mayıs İhtilali, İstanbul: Boyut, 1997

 • Sakallıoğlu, Ümit Cizre, AP-Ordu İlişkileri, İstanbul: İletişim Yayınları, 1993

 • Sarıca, Murat, 100 Soruda Fransız İhtilali, İstanbul: Gerçek Yayınları, 1995

 • Şen, Serdar, Silahlı Kuvvetler ve Modernizm, İstanbul: Sarmal, 1996

 • Zürcher, Erick Jan, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, İstanbul: İletişim, 1996

 • Arslan, Zühtü, Hükümet, Ümit Cizre (ed.), Almanak Türkiye 2005: Güvenlik Sektörü ve Demokratik Gözetim, İstanbul: TESEV, 2006

 • Aydın, Suavi, Türkiye’de Devlet Geleneği Söylemi Üzerine, Birikim, s.105–106, (Ocak-Şubat 1998)

 • Aybay, Rona, “Milli Güvenlik Kurumu ve Milli Güvenlik Kavramı”, AÜSBF Dergisi, C.XXXIII, No:1–2, (Mart-Haziran 1978)

 • Berzeg, Kazım, “ Darbelerin Ekonomik Maliyeti” , Yeni Şafak (7.5.2007), http://yenisafak.com.tr/yorum/?t=07.05.2007&i=44066

 • Birsel, İsmet, “AB’ye Giden İnce Uzun Yolda”, Turhan Fırat (ed.), Dış Politikamızın Perde Arkası: 23 Büyükelçinin Olaylara Bakışı, Ankara: Ümit Yayıncılık, 2005

 • Çölaşan, Emin, “Paşalar”, Hürriyet, (29 Aralık 1999).

 • Dağı, İhsan D. , “Democratic Transition in Turkey,1980–83: The Impact of European Diplomacy,” Middle Eastern Studies, Vol.32, No:2, (April 1996)

 • Dağı, İhsan D. , “İnsan Hakları ve Demokratikleşme: Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinde Siyasal Boyut,” Türkiye ve Avrupa, (yay. hz) Atilla Eralp, Ankara: İmge, 1997

 • Eralp, Atilla, “Soğuk Savaştan Günümüze Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri”, Türkiye ve Avrupa , (yay. haz.) Atilla Eralp, Ankara: İmge, 1997

 • Eralp, Atilla, “Türkiye –Avrupa Birliği İlişkileri” , İsmail Soysal (ed.), Çağdaş Türk Diplomasisi 200 Yıllık Süreç, Ankara: TTK, 1999

 • Erdoğan, Mustafa,“Silahlı Kuvvetlerin Türk Anayasa Düzeni İçindeki Yeri”, AÜSBF Dergisi, C.XLV, No:1- 4, (Ocak-Aralık 1990)

 • Heper, Metin, “The Ottaman Legacy and Turkish Politics”, Journal of International Affairs, Vol.54, No:1, 2000

 • Kaya, Rıdvan, “Ordu Cumhuriyeti Nasıl Kolluyor?”, Haksöz Dergisi, Sayı 70, Ocak 1997.

 • Özcan, Gencer, “Milli Güvenlik Kurulu”, Ümit Cizre (ed.), Almanak Türkiye 2005 Güvenlik Sektörü ve Demokratik Gözetim, İstanbul: TESEV, 2006

 • Rustow, Dankwart A. ,”The Army and The Founding of the Turkish Rebuplic”, World Politics, Vol.11, No:4, (July 1959)

 • Sarıibrahimoğlu, Lale, “Türk Silahlı Kuvvetleri”,Ümit Cizre (ed.), Almanak Türkiye 2005 Güvenlik Sektörü ve Demokratik Gözetim, İstanbul: TESEV, 2006

 • Soysal, İsmail, “Avrupa Konseyi ve Türkiye”, Çağdaş Türk Diplomasisi 200 Yıllık Süreç, Ankara: TTK, 1999

 • Uzgel, İlhan, Türk Dış Politikasında ‘Sivilleşme ve Demokratikleşme sorunları: Körfez Savaşı Örneği”, AÜSBF Dergisi, Cilt:53, Sayı:1, 1998

 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Ankara: Yöntem Yayıncılık, 1999

                                                                                                    
 • Article Statistics