OSMANLIDAN GÜNÜMÜZE TÜRK TOPLUMUNUN AİLE KURUMUNA BAKIŞI VE AİLE YAPISINDAKİ DEĞİŞİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2016-XXVII
Language : null
Konu : Felsefe ve Din Bilimleri
Number of pages: 203-217.
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Keywords

Abstract

Keywords


 • Aile Yapısı Araştırması 2006, EDAM Baskı, Genel Yayın No 146, Birinci Baskı, İstanbul, 2010.

 • Akyüz, Hüseyin, Eğitim Sosyolojisinin Temel Kavram ve Alanları Üzerine Bir İnceleme, MEB Yay, İstanbul, 1991.

 • Akyüz, Yahya, Türk Eğitim Tarihi, Alfa Basım Yayım Dağıtım, 8. Baskı, İstanbul, 2001.

 • Arı, Haluk Sena, Osmanlı’da Aile Hayatı, Nesil Yay., İstanbul, 2001.

 • Atsız, Nihal, Aşıkpaşazade Tarihi, Mostar Yay., İstanbul, 1990.

 • Aydın, Mehmet Akif, “Aile” Maddesi, Diyanet İslam Ansiklopedisi, c. II. İstanbul, 2000.

 • Ayhan, Rıza, Ailenin Hukuk Kılavuzu, Seha Neşriyat, İstanbul, 1995.

 • Baykara, Tuncer, “Değişme ve Medeniyet Anlayışı Açısından XIX. Asırda Osmanlı Yöneticilerinin Aile Yapısı”, Sosyo-Kültürel Değişme Sürecinde Türk Ailesi I, BAAK Yay., Ankara, Aralık 1992.

 • Budak, Gönül, “Endüstrileşme Süreci İçinde Ailenin Yeri ve Önemi”, I. Aile Şurası, Aile Araştırma Kurumu Yayını, Ankara, 1990.

 • Canatan, Kadir -Ergün Yıldırım, Aile Sosyolojisi, Açılım Yay., İstanbul, 2009.

 • Cebeci, Dilaver, Tanzimat ve Türk Ailesi, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 1993.

 • Celkan, Hikmet Y., “Türklerde Aile Telakkileri”, Türk Aile Ansiklopedisi, BAAK Yayınları, Ankara, 1991.

 • Demirel, Ömer-Adnan Gürbüz-Muhiddin Tuş, “Osmanlılarda Ailenin Demografik Yapısı”, Sosyo-Kültürel Değişme Sürecinde Türk Ailesi I, Ankara, BAAK Yayınları, 1992.

 • Develioğlu, Ferit, Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lügat, 2. Baskı, Ankara, 1970.

 • Doğan, İsmail, Dünden Bugüne Türk Ailesi, Atatürk Kültür Merkezi Yay., Ankara, 2009.

 • ------, Osmanlı Ailesi, Yeni Türkiye Yay., Ankara, 2001.

 • Duben, Alan, “19. ve 20. Yüzyıl Osmanlı-Türk Aile ve Hane Yapıları”, Türkiye’de Ailenin Değişimi, Maya Matbaacılık ve Yayınları, 1984.

 • Erdentuğ, Nermin, Türkiye Türk Toplumlarında Kültürel ve Etnolojik İncelemeler, Ankara Üniversitesi Eğitim Fak. Yay., No: 29, 1972.

 • Erkal, Mustafa, Sosyoloji (Toplumbilim), Der Yayınları, İstanbul, 2006.

 • Eröz, Mehmet -Ali Güler, Türk Ailesi, AKM Yay., Yayın No: 150, Milli Eğitim Basımevi, Ankara, 1998.

 • Gordon, Marshall, Sosyoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yay., (Terc. Osman Akınhay, Derya Kömürcü) Ankara, 2003.

 • Gökçe, Birsen “Aile ve Aile Tipleri Üzerine Bir İnceleme”, Hacettepe Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, c. 8, S. 12, Mart- Ekim 1976.

 • -------, “Aile ve Aile Tipleri Üzerine Bir İnceleme”, Aile Yazıları I (Derleyen; Beylü Dikeçligil, Ahmet Çiğdem), BAAK Yay., Ankara, 1991.

 • -------, “Aile ve Aile Tipleri Üzerine Bir İnceleme”, AileYazıları I, Derleyen: Beylü Dikeçligil-Ahmet Çiğdem, BAAK, Ankara, 1991.

 • İnalcık, Halil, Devlet-i Aliyye, Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar I, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2010.

 • Karataş, Kasım “Toplumsal Değişme ve Aile”, Toplum ve Sosyal Hizmet, S. 2, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu Yayını, Ankara, 2001.

 • Kennel, William, F., The Family in Perspective, Meredith Publishing Company, Sociology Series, New York, 1966.

 • Kurt, Abdurrahman, Bursa Sicillerine Göre Osmanlı Ailesi, U.Ü. Basımevi, Bursa, 1998.

 • Meydan Larousse, “Aile” maddesi, Meydan Yay., İstanbul, 1979, c. I., s. 190.

 • Necdet, Subaşı, “Dindarın ve Yoksulun Yaşam Dünyası Aile Odaklı Stratejiler”, IV. Aile Şurası “Aile ve Yoksulluk Bildirileri”, Ankara, 2004.

 • Nirun, Nihat, Aile ve Kültür, AKM Yay., Ankara, 1997.

 • Ortaylı, İlber, “Osmanlı Toplumunda Ailenin Yeri”, Türk Aile Ansiklopedisi, BAAK Yay., Ankara, 1991.

 • ------, Osmanlı Toplumunda Aile, Timaş Yay., İstanbul, 2009, s. 18.

 • Ozankaya, Özer, Toplumbilim, Tekin Yayınevi, İstanbul, 1996.

 • Parmaksızoğlu, İsmet, İbn-i Battuta Seyahatnamesinden Seçmeler, Milli Eğitim Basımevi, 1971.

 • Pınar, İbrahim, En Son Değişiklikleriyle 1982 Anayasası, Alfa Yayınları, İstanbul, 2010.

 • Tabakoğlu, Ahmet, “Osmanlı Toplumunda Aile”, Sosyo-Kültürel Değişme Sürecinde Türk Ailesi I, BAAK Yay., Ankara, Aralık 1992.

 • Topçu, Nurettin, Sosyoloji, Dergah Yay., (Haz. Ezel Elverdi, İsmail Kara), İstanbul, 2001.

 • Turan, Refik, “Osmanlıların Kuruluş Dönemlerinde Türk Ailesi”, Sosyo-Kültürel Değişme Sürecinde Türk Ailesi, BAAK Yayınları, Ankara, Aralık 1992.

 • Turan, Şerafettin, “Tanzimat Döneminde Evlenme”, İş ve Düşünce Dergisi, S. XXII, İstanbul, 1956.

 • Türk Aile Ansiklopedisi, BAAK Yayınları, Ankara, 1991, c.1, ss. 23-36.

 • Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, (9.Basım), TDK Yay., Ankara, 1998

 • Zimmerman, Carle, Yeni Sosyoloji Dersleri, (çev. A. Kurtkan) İÜ Yay., No:1102, İstanbul, 1964.

                                                                                                    
 • Article Statistics