GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ÇİFTELER İLÇESİNDE GÖÇLER

Author :  

Year-Number: 2016-XXVI
Language : null
Konu : Coğrafya
Number of pages: 363-388.
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Keywords

Abstract

Keywords


 • AFATOĞLU, A. (Ed.) (2014). İhracat Stratejileri: Bursa (İstanbul: TİM Akademi).

 • AKA (Ankara Kalkınma Ajansı), (2015). Ankara Bölge Planı 2014– 2023, (Ankara).

 • ALBEK, S. (1989). XX. Yüzyıla girerken Eskişehir'de Kaza ve Belediye Yönetimi ile Nüfus Hareketi, Anadolu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:2, Sayı:1, 183-223.

 • ALBEK, S. (1991). Dorylaion’dan Eskişehir’e, Anadolu Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı Yayınları No:89, Eskişehir.

 • BAŞER, A. (2010). Kırım’da Rus Kolonizasyonu, Karadeniz Araştırmaları, Cilt:6, Sayı:24, 29-42.

 • BAYRAKTAR, F., -SEKMEN, F. (2012). İzmir İli Potansiyel Yatırım Konuları Araştırması, (Ankara: Türkiye Kalkınma Bankası AŞ.).

 • BEREN, F. (2013). Seçmen Tercihine Etki Eden Faktörler ve Seçim Güvenliği: Şanlıurfa İli Örneği, Akademik İncelemeler Dergisi, Cilt:8, Sayı:1, Yıl:2013, 191-214.

 • BOZYİĞİT, R. (2011). Konya Ovasının Toprakları ve Sorunları, Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı:24, 169-200.

 • BULUT, B. (2008). Sovyet Tehdidine Karşı Güvenlik Arayışları: I. ve II. Menderes Hükümetlerinin (1950-1954) NATO Üyeliği ve Balkan Politikası, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, Sayı:41, 35-61.

 • ÇETİN, H. C., -DURU, H. (2016). Bitmeyen Savaş: Diyarbakır’da Terör-Uyuşturucu İlişkisi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:15, Sayı:2, 33-44.

 • ÇETİN, T. (2008a). Bulgaristan’daki Soydaşlarımızın Türkiye’ye Göç Etme Süreçlerini Etkileyen Bazı Değişkenlerin İncelenmesi, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Cilt:8, Sayı:1, 55-75.

 • ÇETİN, T. (2008b). The Socio-Economic Outcomes of the Last Turkish Migration (1989) from Bulgaria to Turkey. Turkhish Studies, Sayı:3/7, 241270.

 • ÇİNER, C. U. (2005). Çalışma Yönetiminde İş ve İşçi Bulma Kurumu’nun Dönüşümü: Birinci Dalga, Genel-İş Emek Araştırma Dergisi, 71-87.

 • DARKOT, B. (1967). Şehir Ayrımında Nüfus Sayısı ve Fonksiyon Kriterleri, İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Dergisi, Sayı:16, İstanbul, 3-8.

 • DEVLET ARŞİVLERİ, Osmanlı Belgelerinde Kafkasya- Türkistan- Kırım, 1787, http://www.devletarsivleri.gov.tr/yayin/osmanli/kafkasya/giris_02.htm (20.04.2007)

 • DEVLET ARŞİVLERİ, Osmanlı Belgelerinde Kazan, 1895 http://www.devletarsivleri.gov.tr/ yayin/osmanli/osmanlibelgelerindekazan/010.htm (20.04.2007)

 • DEVLET ARŞİVLERİ, Selanik Civarındaki Müslüman Türk Ahali ve Osmanlı Yunan İlişkileri http://www.devletarsivleri.gov.tr/yayin/osmanli/yunan/111SelanikCivarindakiMusluman.htm (16.04.2007)

 • DOĞANAY, H. (1997). Türkiye’nin Beşeri Coğrafyası, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları No:2982, İstanbul.

 • GİGM (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü), (2016). 2015 Türkiye Göç Raporu, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Yayın No: 35, Ankara.

 • GÖNEY, S. (1977). Şehir Coğrafyası. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayın No:2.274, Coğrafya Enstitüsü Yayın No:91.

 • GÜREL, A., -BALTA, Y. (2011). İstanbul’un Göç Olayı ve Etnik Hayat Üzerine, Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı:1, 1-15.

 • HALAÇOĞLU A. (1994). Balkan Harbi Sırasında Rumeli’den Türk Göçleri, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, TTK Yayınları XVI. Dizi, Sayı:72, Ankara.

 • İZBIRAK, R. (1945). Eskişehir’le Çifteler Çevresinde Bir Coğrafya Gezisi, Ankara Üniversitesi DTCF Dergisi, Cilt: III, Sayı:5, 507-521.

 • KAYA, İ. (2008). Avrupalı Türkler: Misafir İşçilikten Avrupa Vatandaşlığına, Doğu Coğrafya Dergisi, Sayı:19, 149-166.

 • KÖKSAL, O. (2009). Son Dönem Bir Osmanlı Devlet Teşebbüsü Olarak Çifteler Hârâ-yı Hümâyûnu ve Türk Atçılığına Katkıları, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:10, Sayı:2, 333-363.

 • KSO (Kocaeli Sanayi Odası), (2015). Kentsel Dönüşüm Raporu 1 (Kocaeli).

 • KURT, V. (2015). Devrimden Askeri Müdahaleye Yemen, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), Sayı:144, İstanbul.

 • ÖNDER, S., -KIRLI, E. (2005). Osmanlı Döneminde Eskişehir’e Göçler, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:6, Sayı:1, 129-144.

 • ÖZBAY, F. (2013). Geçmişten Günümüze Başkurdistan Cumhuriyeti, Türk Dünyası-II, Yıl:9, Sayı:53-54, 2031-2046.

 • ÖZGÜR, U. (2007). Bulgaristan Türklerinin 1950-1951 Yıllarında Türkiye’ye Göçleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, İstanbul.

 • SANDIKLI, A., -SEMİN, A. (2012). Bütün Boyutlarıyla Suriye Krizi ve Türkiye, Bilgesam Yayınları Rapor No:52, İstanbul.

 • SARAY, M. (1988). Atatürk ve Türk Dünyası, "Türkiye ve Türkiye Haricinde Yaşayan Türkler", Acar Yayınları, İstanbul.

 • SAYDAM A. (1997). Kırım ve Kafkas Göçleri (1856-1876), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, TTK Yay. XVI. Dizi- Sayı:75, Ankara.

 • SOYTÜRK, N. (2012). Türkiye’den Avusturya’ya İşgücü Göçü, Turkish Studies, Sayı:7/3, 2313-2328.

 • ŞAHBAZ, H. (2007). Çifteler İlçesinin Coğrafi Etüdü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Afyonkarahisar.

 • ŞAHBAZ, H. (2016). Odunpazarı ve Tepebaşı İlçelerinin (Eskişehir) Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Uşak.

 • ŞEN, Y. F. (2015). Terörün Toplumlar Üzerindeki Sosyo-Ekonomik Etkilerine Bakış: PKK Terörü ve Ağrı Gerçeği, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:I, Sayı:2, 17-70.

 • TOKSOY A. (2001). XX. Yüzyıla Girerken Türk Dünyası ve İsmail Gaspıralı, Orkun Dergisi, Sayı:45.

 • TOKSÖZ, G. (2011). Antalya İli İşgücü Piyasası Analizi (Ankara: Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye Ofisi).

 • YAKAR, M. (2012). İç ve Dış Göçlerin Kırsalda Nüfusun Yaş Yapısına Etkisi: Emirdağ İlçesi Örneği, Coğrafi Bilimler Dergisi, Cilt:10, Sayı:2, 129149.

 • YAZICI, H., -DEMİREL M. (2006). “93 Harbi” (1877-1878 Osmanlı- Rus Savaşı)’nden Sonra Eskişehir’e Yerleştirilen Göçmenler”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı:29, 268-269.

 • YILDIRIMOĞLU, H. (2005). Uluslararası Emek Göçü "Almanya'ya Türk Emek Göçü", Kamu-İş İş Hukuku ve İktisat Dergisi, Cilt:8, Sayı:1, 129

 • YÜCEŞAHİN, M. M., -ÖZGÜR, E. M. (2006). Türkiye’nin Güneydoğusunda Nüfusun Zorunlu Yerinden Oluşu: Süreçler ve Mekânsal Örüntü, Coğrafi Bilimler Dergisi, Cilt:4, Sayı:2, 15-35.

                                                                                                    
 • Article Statistics