RUBÂÎ-MÜSTEZÂD ŞEKLİNDE YAZILMIŞ ARAPÇA BİR MANZUM FETVÂ

Author :  

Year-Number: 2016-XXVI
Language : null
Konu : Türk Dili ve Ed.
Number of pages: 709-717.
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Keywords

Abstract

Keywords


 • Atar, Fahrettin (1991), İslâm Adliye Teşkilâtı, Diyanet İşleri Bşk. Yayınları, Ankara.

 • Atar, Fahrettin, (1995), Fetvâ, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, İstanbul.

 • Erdoğan, Mehtap (2009), “Ali Ferruh’un Şâyân Adlı Eseri ve Bu Eser İçerisinde Yer Alan Terci-i Bend

 • İpşirli, Mehmet (1994), Klasik Dönem Osmanlı Devlet Teşkilâtı, Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi,

 • Kılıç, Filiz (2006), Müstezad, Diyanet İslam Ansiklopedisi, C.32, s.148- 149.

 • Uzunçarşılı, İ. Hakkı (1984), Osmanlı Devleti Teşkilâtına Medhal, TTK, Ankara.

 • Uzunçarşılı, İsmail Hakkı (1988), Osmanlı Devleti’nin İlmiye Teşkilâtı, TTK, Ankara.

 • Yakut, Esra (2003,), “II. Meşrutiyet Döneminde Müftülerle İlgili Gerçekleştirilen Hukukî Düzenlemeler”,

                                                                                                    
 • Article Statistics