18. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA İSTANBUL'DA KADINLAR, ÇALIŞMAK VE SÜTANNELİK ÜZERİNE

Author :  

Year-Number: 2016-XXVI
Language : null
Konu : Osmanlı Tarihi
Number of pages: 173-186.
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Keywords

Abstract

Keywords


  • Abdülaziz Bey, Osmanlı Âdet, Merasim ve Tabirleri, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2002.

  • Araz, Yahya, "Osmanlı Emek Tarihi Çalışmalarına Bir Katkı:İstanbul'da Ev İçi Hizmetlerde Çalışan Kadınlar Üzerine Bir Değerlendirme(1780-1850)", Osmalı İstanbulu II, edi. Feridun M. Emecen, Ali Akyıldız,Emrah Safa Gürkan, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi-İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, 2014 ss. 207-224.

  • 35 İmparatorluğun son dönemlerinde kimsesiz çocuklar ve bu çocuklara yönelik politikalar içinşu iki çalışmaya bakılabilir; Nadir Özbek, Osmanlı İmparatorluğu'nda Sosyal Devlet Siyaset,İktidar ve Meşruiyet 1876-1914, İletişim Yayınları, İstanbul, 2002 ve Nazan Maksudyan,Orphans and Destitute Children in the Late Ottoman Empire, Syracuse University Press, Syracuse, 2014.

  • Araz, Yahya, "Cariyeler, Efendiler ve Pusuda Bekleyenler! Osmanlıİstanbul'unda Hamile ve Çocuk Annesi Cariyeler Üzerine Düşünceler (1790- 1880)", Kebikeç, sayı 37, 2014, ss. 233-260.

  • Araz, Yahya, 16. Yüzyıldan 19. Yüzyıl Başlarına Osmanlı Toplumunda Çocuk Olmak, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013.

  • Aydın, M. Âkif, Türk Hukuk Tarihi, Hars Yayıncılık, İstanbul, 2005.

  • Eremya Çelebi Kömürciyan, İstanbul Tarihi XVII. Asırda İstanbul, Eren Yayıncılık, İstanbul, 1988.

  • Giladi, Avner, Infants, Parents and Wet Nurses: Medieval IslamicViews on Breastfeeding and their Social Implications, Brill, Leiden, 1999.

  • Lamdan, Ruth, A Separate People Jewish Women in Palestine, Syria and Egypt in the Sixteenth Century, Brill, Leiden, 2000.

  • Maksudyan, Nazan, Orphans and Destitute Children in the Late Ottoman Empire, Syracuse University Press, Syracuse, 2014.

  • Okumuş, Necdet, "Şâbân-ı Şifâî", Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. 38, İstanbul, 2010, s. 207-208.

  • Özdemir, Rifat, "Tokat'ta Ailenin Sosyo-Ekonomik Yapısı (1771- 1810)", Belleten, c. LIV, sayı 211, 1990, ss. 993-1052.

  • Özbek, Nadir, Osmanlı İmparatorluğu'nda Sosyal Devlet Siyaset, İktidar ve Meşruiyet 1876-1914, İletişim Yayınları, İstanbul, 2002.

  • Sujimon, M. S., “The Treatment of the Foundling (Al-Laqît) Accordingto the Hanafîs”, Islamic Law and Society, vol. 9, no. 3, 2002, ss. 358-Şafak, O. Necmettin, “İlk Dönem (14. ve 15. Yüzyıl) Türkçe TıpYazmalarında Çocuk Sağlığı Hastalıkları ve Tedavileri”, Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları, c. 12-15, İstanbul, 2006-2009, ss. 227-313.

  • Tucker, Judith E., “Eksiksiz Sevgi: Osmanlı Suriye’si ve Filistin’indeİslam Hukukuna Göre Annelik”, Modernleşmenin Eşiğinde Osmanlı Kadınları, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2000, ss. 222-241.

  • Yenişehirli Abdullah Efendi, Behcetü'l-Fetâvâ, haz. Süleyman Kaya,Betül Algın, Zeynep Trabzonlu, Asuman Erkan, Klasik Yayınları, İstanbul, 2011.

                                                                                                                                                                                                        
  • Article Statistics