SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİ YATKINLIKLARININ İNCELENMESİ: YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ’NDE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2019-XLII
Number of pages: 1140-1151
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmanın amacı, sağlık meslek yüksekokulunda öğrenim gören üniversite öğrencilerinin beden eğitimi dersine yönelik yatkınlıklarının belirli değişkenlere göre incelenmesidir. Çalışmada veri toplama aracı olarak Erbaş, Ünlü ve Kalemoğlu-Varol (2015) tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılan “Beden Eğitimi Dersi Yatkınlık Ölçeği” ile araştırmacılar tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Söz konusu anket formu, Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören ve çalışmaya gönüllü olarak katılan 212 öğrenciye uygulanmış ve araştırmanın verileri elde edilmiştir. Veriler normal dağılım gösterdiği için verilerin analizinde parametrik istatistiksel yöntemler tercih edilmiştir. Bu bağlamda, iki grup ortalaması arasındaki farklılığın incelenmesinde bağımsız gruplar için t-testi, üç veya daha fazla sayıda grup ortalaması arasındaki farklılığın incelenmesinde ise tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Varyans analizi sonucunda farklılığın kaynaklandığı grupların belirlenmesi için ise çoklu karşılaştırma testlerinden Tukey testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, Sağlık Hizmetleri MYO’da öğrenim gören öğrencilerin beden eğitimi dersine genel yatkınlık düzeylerinde ve alt boyutlarında belirli değişkenlere göre anlamlı farklılıklar tespit edilmiş, cinsiyete göre ise anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to investigate the predisposition of university students being educated in health services vocational school to physical education course according to certain variables. In the study, “The Physical Education Predisposition Scale” which was adapted to Turkish by Erbaş, Ünlü and Kalemoğlu-Varol (2015) and “Personal Information Form” created by the researchers were used as data collection tools. The questionnaire form was applied to 212 students who studied at Yozgat Bozok University Vocational School of Health Services and volunteered to participate in this study and in this way, research data was obtained. Since data are fit to normal distribution, parametric statistical methods are preferred in the analysis of data. In this context, independent samples t-test was used to investigate the difference between two groups, and one-way analysis of variance (Oneway ANOVA) was used to examine the difference between more than two groups. Tukey multiple comparison test was used in order to determine the groups where the difference was caused by variance analysis. According to the findings, it was determined that there was a significant difference in terms of general predisposition and sub-dimensions of physical education course among students of Health Services Vocational School according to certain variables and no significant difference according to gender.

Keywords