BELEDİYELERİN DÜZENLEMİŞ OLDUKLARI REKREASYON ALANLARININ FİZİKSEL AKTİVİTEYE UYGUNLUĞU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ÖRNEĞİ)

Author:

Number of pages: 1629-1650
Year-Number: 2019-XLIII

Abstract

Bu çalışmanın amacı; Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin rekreatif amaçlı yapmış olduğu fiziksel aktivite mekânlarının halk tarafından ne amaçlı kullanıldığı ve halkın bu alanları değerlendirmeleri amaç olarak yapılmıştır. Araştırmaya Kahramanmaraş ilinde ikamet eden kişiler yer almaktadır. Bu araştırmada önce mevcut literatür taraması yapılmış ve konuyla ilgili bilgiler verilmiştir. Araştırmada kişilerin rekreasyon alanlarını değerlendirmek için geliştirilmiş olan fiziksel aktivite mekan değerlendirme ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde ve hesaplanmasında SPSS 22 IBM istatistik paket program kullanılmıştır. Veriler ortalama ve standart sapma olarak özetlenmiştir. Yapılan analizler sonucunda; Kahramanmaraş belediyesinin rekreatif amaçlı yapmış olduğu fiziksel aktivite amaçlı mekânların fiziksel aktivite mekân seçimi ve fiziksel aktiviteye katılmayı engelleyen unsurların cinsiyet ve medeni durum değişkenine göre anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. Fiziksel aktiviteye katılmayı engelleyen unsurlar alt boyutunda ise yaş, meslek ve katılımcıların aktiviteye ayırmış oldukları zaman değişkeninde anlamlı farklılıkların olduğu görülmektedir. Belediyelerin rekreasyon alanlarının yeterli olup olmadığı, katılımcıların gelir durumu, aktiviteye kimlerle katıldığı, serbest zaman süresinin yeterli olup olmadığı, rekreasyon faaliyetlerine yönlendiren sebepler ve katılımcılarda bıraktığı etkiler değişkenine göre anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak belediyelerin halkın istek ve arzuları doğrultusunda rekreasyon alanları fiziksel aktiviteye uygun hale getirmek için gerekli çalışmaları ve alt yapıyı oluşturmalıdır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine in what purposes the people use the recreation facilities and physical activity places that are built by Kahramanmaraş Metropolitan Municipality. The study included individuals residing in Kahramanmaraş Initially former studies on the study are reviewed and information related to the topic are provided. The physical activity site assessment scale, which was developed to evaluate the recreational areas of the people, was used in the study. SPSS 22 IBM statistical package program is used in evaluation and calculation of the obtained data. The data is summarized in terms of means and standard deviations. As a result of the analysis; it is seen that there is a significant difference between the physical activity site selection and the factors that prevent participation in physical activity by the gender and marital status variables. In sub-factors affecting the prevention on participating the activities, age, occupation and the time spent on the activities are found to be significantly different. On the other hand, no significant difference is observed in the adequacy of the recreation facilities of municipalities, income of the participants, with whom they enroll in activities, the adequacy of free time for activities, reasons for tendency to recreation activities and their effects on the participants. Consequently, municipalities should settle recreation infrastructure according to the expectations of the individuals and they should also do the required studies to do so.

Keywords