ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK PERSONEL VE YÖNETİCİLERİN UNVAN VE CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMLARI
Distribution of Academic Personnel and Managers in Universities with Respect to Academic Title and Gender

Author : Cemalettin İPEK
Number of pages : 2394-2430

Abstract

Cinsiyet eşitsizliği ya da ayrımcılığı konusundaki tartışmalar iş hayatının her alanında olduğu gibi eğitim alanında da yapılmaktadır. Bu tartışmalarda sık sık dile getirilen eleştirilerden belki de en dikkat çekeni, yönetim görevlerindeki cinsiyet eşitsizliği tartışmasıdır. Bu konuda yapılan araştırmalarda ortaya çıkan genel sonuç, kadınların iş hayatında yer alma oranı ile yönetim görevlerinde bulunma oranı arasında çok büyük fark olmasıdır. Söz konusu araştırmalarda, yönetim görevlerinde kasıtlı bir cinsiyet ayrımcılığının yapılıp yapılmadığı ya da kadınların bu görevlere talip olup olmadığı soruları belirsizliğini korumaktadır. Konunun eğitim alanında ele alındığı bu araştırmada, devlet üniversiteleri ile özel üniversitelerde görev yapmakta olan akademik personelin unvan ve cinsiyetlerine göre dağılımları incelenmektedir. Araştırmada, devlet üniversiteleri ve özel üniversiteler arasından seçilen üniversiteler örneğinde, akademik personelin unvan ve cinsiyetlerine göre dağılımları; ayrıca üniversite yönetiminde (rektör, rektör yardımcısı, genel sekreter, senato üyesi, yönetim kurulu üyesi) bulunan akademisyenlerin cinsiyet dağılımları verilmektedir. Bu amaç doğrultusunda, devlet üniversiteleri arasından, kuruluş dönemlerine göre, 1990 yılı öncesi kurulan üniversiteler, 1990-2006 yılları arası kurulan üniversiteler ve 2006 yılından sonra kurulan üniversitelerden 10’ar üniversite (toplam 30 devlet üniversitesi); Özel üniversiteler arasından ise 10 üniversite olmak üzere toplam 40 üniversite seçilmiştir. Gerekli verilere YÖK web sayfası (YÖK Akademik ve Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi) ile belirlenen üniversitelerin web sayfalarından ulaşılmıştır. Ulaşılan veriler üzerinde içerik analizi yapılmış, analiz sonuçları araştırmanın amacı doğrultusunda tablolaştırılarak karşılaştırılmış ve yorumlanmıştır.

Keywords

Üniversite yönetimi, akademik unvanlar, cinsiyet dağılımı, cinsiyet eşitsizliği

Read: 334

Download: 106