SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ FAKÜLTELERİNDEKİ ÖĞRENME ORTAMLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Author:

Number of pages: 1503-1534
Year-Number: 2019-XLIII

Abstract

Bu araştırmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının, fakültelerindeki öğrenme ortamlarına yönelik görüşlerini belirlemektir. Bu amaçla, araştırmaya 2018-2019 eğitim-öğretim yılında bir devlet üniversitenin eğitim fakültesinde öğrenim gören sosyal bilgiler öğretmenliği 3. ve 4. sınıflarından toplam 95 öğretmen adayı katılmıştır. Nitel araştırma yöntemi ile hazırlanan bu çalışmada görüşme sorularının çözümlenmesinde içerik analizi yönteminden, öğretmen adaylarının hayallerindeki sınıfları çizdikleri resimlerin çözümlenmesinde ise çizim (drawing) yönteminden yararlanılmıştır. Genel olarak araştırmanın sonuçlarına bakıldığında, sınıfın fiziksel yapısı, materyaller, kullanılan öğretim yöntemleri bakımından öğretmen adaylarının mevcut sınıflarından memnun olmadıkları, bu sınıf ortamlarını yetersiz gördükleri belirlenmiştir. Hayallerindeki sınıf ortamının ise mevcut sınıflarından farklı olarak, daha çok öğrenci merkezli öğretim ortamları olduğunu söylemek mümkündür.

Keywords

Abstract

This research aims to reveal the opinions of pre-service social studies teachers regarding the learning environments in their faculties. For this purpose, a total of 95 pre-service teachers from the 3rd and 4th grades of social studies teaching in a public university education faculty participated in the study in the academic year of 2018-2019. In this study, which was prepared with qualitative research method, the interview questions were analyzed with content analysis, while the images of the pre-service teachers in which they drew their dream classrooms were analyzed with the academic method of drawing. When the results of the research were examined in general, it was determined that the pre-service teachers were not content with their current classrooms in terms of the physical structure of the classroom, materials, teaching methods applied and that they considered these classroom settings insufficient; in this sense, it is possible to conclude that their dream classroom is rather a student-centered educational setting which is contrary to their current classrooms.

Keywords